Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji

Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji

ul. Polna 50 pok. 105

00-644 Warszawa

tel. wew.: 6361
fax: 6361
e-mail: zszjaSPAMFILTER@ca.pw.edu.pl

Symbol: ZSZJA

Kod: 80760000

 1. Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością – ZSZJ – jest jednostką organizacyjną właściwą do prowadzenia prac i koordynacji działań w zakresie wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni oraz systemów zarządzania jakością w obszarze obronności.
 2. Zakres działania Zespołu ds. Systemów Zarządzania Jakością obejmuje:
  1. w zakresie opisania i wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni (SZJ):
   1. identyfikowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni procesów, występujących powiązań, obiegu dokumentów i informacji w obszarze działalności Uczelni,
   2. monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań,
   3. analizowanie zagrożeń realizacji standardów jakości procesów w Uczelni oraz skuteczności podjętych przeciwdziałań,
   4. ustalanie wymagań dotyczących dokumentów SZJ,
   5. pomoc jednostkom organizacyjnym Uczelni w opracowaniu dokumentów SZJ poprzez opiniowanie i udzielanie konsultacji nt. prawidłowości opracowania dokumentów zgodnie z ustalonymi standardami,
   6. nadzorowanie dokumentacji SZJ,
   7. analizowanie struktury organizacyjnej administracji Uczelni;
  2. w zakresie wdrożenia i utrzymania systemów zarządzania jakością w obszarze obronności, a w szczególności objętych koncesją, WSK i AQAP:
   1. pomoc w opracowaniu dokumentacji systemowej,
   2. nadzór nad utrzymaniem systemu,
   3. planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie audytów w ww. obszarze,
   4. pełnienie w ww. obszarze funkcji kierownika ds. jakości oraz innych funkcji wskazanych odrębnym aktem prawnych;
  3. w zakresie integracji Systemów Zarządzania Jakością w Administracji z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia i Systemem Zapewniania Jakości w Badaniach Naukowych:
   1. pomoc w dokumentowaniu procedur i opracowywaniu narzędzi wdrożenia systemu oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich,
   2. pomoc w dokumentowaniu procedur i opracowywaniu narzędzi systemu zapewniania jakości;
  4. w zakresie prac nad wdrożeniem SAP:
   1. współpracę z jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikacji przepływu informacji, opisu funkcjonalności i mapowania procesów,
   2. pomoc w dokumentowaniu procedur i opracowywaniu narzędzi systemów zarządzania jakością;
  5. koordynacja i nadzór nad wprowadzaniem do SAP danych dotyczących struktury organizacyjnej Uczelni na podstawie aktów prawa wewnętrznego, wydanych przez organy Uczelni;
  6. przedstawianie nie rzadziej niż raz w roku prorektorowi właściwemu ds. ogólnych informacji o podjętych i realizowanych działaniach w zakresie funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni oraz systemów zarządzania jakością w obszarze obronności.
 3. Kierownik ZSZJ pełni w obszarze obronności funkcję kierownika ds. jakości oraz inne funkcje wskazane odrębnymi aktami prawnymi.
 4. Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.