Dokumenty do pobrania

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – Informacja

Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy - formularze: ZUS Z-15A oraz ZUS Z-15B.

Pobierz plik (pdf, 203,77 kB)

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – opieka nad dzieckiem [ZUS Z-15A]

Wypełnij ten wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad:
– zdrowym dzieckiem do 8 lat,
– chorym dzieckiem, w tym również dzieckiem pełnoletnim
– dzieckiem niepełnosprawnym do 18 lat.

Wypełnij ten wniosek również, jeżeli jesteś rodzicem lub członkiem rodziny dziecka i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad:
– dzieckiem nowo narodzonym w okresie do 8 tygodni po porodzie, jeżeli ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/ porzuciła dziecko/ posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Pobierz plik (pdf, 178,14 kB)

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – opieka nad innym chorym członkiem rodziny [ZUS Z-15B]

Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko.

Członkami rodziny są: rodzic dziecka, małżonek, rodzice, ojczym, macocha, rodzice adopcyjni, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo.

Pobierz plik (pdf, 149,74 kB)

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych [PIT-2]

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Informacje uzupełniające do oświadczenia PIT-2

Pobierz plik (doc, 33,50 kB)

Oświadczenie w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczki na PDoOF

Część E. Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów:

a) z małżonkiem
b) jako osoba samotnie wychowująca dziecko

1) moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z moimi dochodami,
2) moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, a przewidziane roczne dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z moimi dochodami, nie przekroczą tej kwoty.

(niepotrzebne skreślić)

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie dla celów stosowania "ulgi dla pracujących emerytów"

Część G.

Oświadczenie w sprawie ulgi dla pracujących seniorów

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie dla celów stosowania "ulgi dla rodzin"

Część G.

Oświadczenie w sprawie ulgi dla rodzin 4+

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie dla celów stosowania "ulgi na powrót"

Część G.

Oświadczenie w sprawie ulgi na powrót

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Część F.

Oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, gdy miejsce zamieszkania (stałego lub czasowego) znajduje się
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie o osiągnięciu limitu 50% kosztów uzyskania przychodu

Część I.

Wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w związku z osiągnięciem w bieżącym roku podatkowym, limitu 50% kosztów uzyskania przychodu, tj. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – 120 000 zł.

Pobierz plik (pdf, 284,55 kB)

Oświadczenie o osiągnięciu limitu podstawy składek emerytalnej i rentowej

Pobierz plik (docx, 16,27 kB)

Polecenie wypłaty stypendium

Pobierz plik (docx, 16,32 kB)

Kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Pobierz plik (docx, 39,44 kB)