Dział Płac

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. A-B, p. 418

tel. miejski: (22) 234 63 33
tel. wew.: 6333
e-mail: sekretariat.dpSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DPŁ

Kod: 18160000

Dział Plac – DPŁ – jest jednostką organizacyjną właściwą do naliczania i przygotowywania do wypłaty: wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stypendiów doktoranckich, doktorskich, habilitacyjnych, stażowych oraz należności z tytułu umów cywilno- prawnych i innych.
 

Zakres działania Działu Płac obejmuje:

 1. naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pracę;
 2. naliczanie i dokonywanie potrąceń na listach płac na podstawie tytułów zewnętrznych lub oświadczeń pracowników;
 3. naliczanie świadczeń finansowanych ze środków ZUS;
 4. naliczanie i sporządzanie list wypłat stypendiów doktoranckich, stażowych i habilitacyjnych;
 5. naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń za prace świadczone na podstawie umów cywilno – prawnych dla jednostek administracji centralnej;
 6. naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 7. przygotowywanie i przekazanie pracownikom comiesięcznej informacji o wysokości wynagrodzeń i dokonanych potrąceniach (tzw. paski);
 8. sporządzanie list wypłat ze środków obcych (patenty, nagrody itp.);
 9. sporządzanie zbiorczej deklaracji ZUS dla wszystkich jednostek PW;
 10. korygowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie decyzji ZUS (zwrot/dopłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne);
 11. przygotowywanie informacji o zarobkach na drukach Rp-7 dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, dla byłych pracowników oraz na potrzeby ustalenia kapitału początkowego;
 12. rozliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym rozliczanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz korzystania z praw autorskich;
 13. przygotowywanie miesięcznych informacji o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych na potrzeby deklaracji zbiorczej;
 14. sporządzanie i przekazywanie dokumentacji podatkowej (PIT) dla Urzędów Skarbowych i pracowników;
 15. przekazywanie do banku na nośnikach elektronicznych imiennych informacji o wysokości wypłaty;
 16. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na wezwanie sądu, komornika, potrzeby własne pracowników itp.;
 17. sporządzanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości GUS, ZUS i inne.

W Dziale Płac istnieje komórka wewnętrzna – Zespół ds. umów cywilnoprawnych i rozliczeń z ZUS.

Dział Płac podlega kwestorowi.