Teatr Politechniki Warszawskiej

DS "Akademik" ul.Akademicka 5, pok.104
02-031 Warszawa

tel. wew.: 6989
e-mail: teatrSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: teatr.pw.edu.pl

Symbol: TPW

Kod: 82870000

 1. Teatr Politechniki Warszawskiej – TPW – jest artystycznym zespołemo statusie amatorskim.
   
 2. Zakres działania Teatru Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Teatrem, obejmuje:
  1. przygotowywanie spektakli teatralnych, zajęcia edukacyjne;
  2. rozwijanie i poszerzanie umiejętności aktorskich członków Teatru poprzez próby i zajęcia warsztatowe;
  3. reprezentowanie Uczelni, za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich, na festiwalach i przeglądach teatralnych w kraju i za granicą;
  4. udział w uroczystościach uczelnianych;
  5. prowadzenie artystycznej działalności komercyjnej.
    
 3. Program artystyczny i szkoleniowy Teatru oraz plan występów i udziału w uroczystościach uczelnianych oraz wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicąw danym roku  przygotowuje kierownik Teatru i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.
   
 4. Działalność Teatru jest finansowana ze środków Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z przychodów własnych.
   
 5. Zasady przyjęcia i przynależności do Teatru oraz prawa i obowiązki jego członków określa Rektor odrębnym zarządzeniem.
   
 6. Teatr podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.