Teatr Politechniki Warszawskiej

DS "Akademik" 
ul. Akademicka 5, 
02-031 Warszawa
pok.104

tel. wew.: (22) 234 69 89
e-mail: teatrSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: https://www.teatr.pw.edu.pl/

Symbol: TPW

Kod: 82870000

Teatr Politechniki Warszawskiej – TPW – jest artystycznym zespołem teatralnym o statusie amatorskim.
Zakres działania Teatru Politechniki Warszawskiej, obejmuje:

  1. przygotowywanie spektakli teatralnych, zajęcia edukacyjne;
  2. rozwijanie i poszerzanie umiejętności aktorskich członków Teatru poprzez próby i zajęcia warsztatowe;
  3. reprezentowanie Uczelni, za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich, na festiwalach i przeglądach teatralnych w kraju i za granicą;
  4. udział w uroczystościach uczelnianych;
  5. prowadzenie artystycznej działalności komercyjnej.

Program artystyczny i szkoleniowy Teatru oraz plan występów i udziału w uroczystościach uczelnianych oraz wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą w danym roku przygotowuje kierownik Teatru i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.

Działalność Teatru jest finansowana ze środków Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z przychodów własnych.

Zasady przyjęcia i przynależności do Teatru oraz prawa i obowiązki jego członków określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

Teatr podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.