Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej

Symbol: ORK

Kod: 82460000

 1. Orkiestra Politechniki Warszawskiej – ORK – funkcjonująca jako jednostka administracji centralnej PW, jest zespołem muzycznym o statusie amatorskim.
   
 2.  Do zadań Orkiestry należy:
  1. udział w ogólnouczelnianych uroczystościach Politechniki Warszawskiej;
  2. reprezentowanie Uczelni w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;
  3. prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej;
  4. rozwijanie umiejętności członków Chóru w zakresie muzyki w formie ćwiczeń, prób i warsztatów.
    
 3. Program artystyczny i szkoleniowy Orkiestry oraz plan jej występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Orkiestry i przedstawi do akceptacji prorektor właściwego ds. studenckich.
   
 4. Działalność orkiestry finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.
   
 5. Zasady przyjęcia i przynależności do Orkiestry oraz prawa i obowiązki jej członków określa odrębne zarządzenie Rektora.
   
 6. Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor własciwy ds. studenckich.