Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej

ul. Kopińska 12/16, 
02-321 Warszawa
pok. 19B

tel. wew.: (22) 234 40 10
e-mail: orkiestraSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: https://orkiestra.pw.edu.pl

Symbol: ORK

Kod: 82460000

Orkiestra Politechniki Warszawskiej – ORK – funkcjonująca jako jednostka administracji centralnej PW, jest zespołem muzycznym o statusie amatorskim.
 

 Do zadań Orkiestry należy:

  1. udział w ogólnouczelnianych uroczystościach Politechniki Warszawskiej;
  2. reprezentowanie Uczelni w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;
  3. prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej;
  4. rozwijanie umiejętności członków Orkiestry w zakresie muzyki w formie ćwiczeń, prób i warsztatów.

Program artystyczny i szkoleniowy Orkiestry oraz plan jej występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Orkiestry i przedstawi do akceptacji prorektor właściwego ds. studenckich.

Działalność orkiestry finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

Zasady przyjęcia i przynależności do Orkiestry oraz prawa i obowiązki jej członków określa odrębne zarządzenie Rektora.

Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.