Dział ds. Studiów

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 703

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

tel. miejski: 22 234 65 33
tel. wew.: 6533
fax: 22 234 60 03

Symbol: DSS

Kod: 82170000

 1. Dział ds. Studiów – DSS – jest jednostką organizacyjną Uczelni właściwą do spraw związanych z obsługą administracyjną i raportowaniem procesów kształcenia oraz właściwą do administracyjnej obsługi studiów doktoranckich.
   
 2. Zakres działania Działu ds. Studiów obejmuje:
  1. w zakresie obsługi procesu kształcenia:
   1. analizowanie i raportowanie stopnia spełnienia wymagań ustalonych przepisami prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego dotyczących procesu kształcenia,
   2. wyznaczanie zdefiniowanych syntetycznych wskaźników opisujących proces kształcenia dotyczących standardów i jakości kształcenia,
   3. zbieranie, weryfikacja, przetwarzanie, ustalanie zależności,i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących procesu kształcenia,
   4. sprawozdawczość w zakresie procesów kształcenia,
   5. rozliczanie zadań dydaktycznych i pensum dydaktycznego, rozliczenia międzywydziałowe oraz rozliczanie zajęć uzupełniających prowadzonych w Uczelni,
   6. obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących wydawania części B dyplomu ukończenia studiów – suplementu oraz dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy,
   7. ankietyzacja procesu dydaktycznego,
   8. organizowanie realizowanego w Uczelni przysposobienia obronnego dla studentów;
     
  2. w zakresie obsługi studiów doktoranckich:
   1. prowadzenie obsługi administracyjnej studiów doktoranckich dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym wystawianie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich;
   2. prowadzenie obsługi akt osobowych uczestników studiów doktoranckich oraz zapisu elektronicznego danych potrzebnych do sprawozdawczości,
   3. prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej uczelnianej oferty dydaktycznej w zakresie studiów doktoranckich,
   4. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących studiów doktoranckich,
   5. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studiów doktoranckich.
     
 3. W Dziale istnieją następujące komórki wewnętrzne:
  1. Sekcja ds. Kształcenia – wykonuje zadania określone w ust 2 pkt 1;
  2. Sekcja ds. Studiów Doktoranckich – wykonuje zadania określone w ust. 2 pkt 2.
    
 4. Dział ds. Studiów podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.