Dział ds. Studiów

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 705

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

tel. miejski: 22 234 65 33
tel. wew.: 6533
fax: 22 234 60 03

Symbol: DSS

Kod: 82170000

1. Dział ds. Studiów (symbol DSS, kod: 82170000) jest jednostką organizacyjną Uczelni właściwą do spraw związanych z obsługą administracyjną i raportowaniem procesów kształcenia.

2. Zakres działania Działu ds. Studiów obejmuje:

     1)  analizowanie i raportowanie stopnia spełnienia wymagań ustalonych przepisami prawa powszechnie
           i wewnętrznie obowiązującego dotyczących procesu kształcenia; 
     2)  wyznaczanie zdefiniowanych syntetycznych wskaźników opisujących proces kształcenia dotyczących
           standardów i jakości kształcenia;
     3)  zbieranie, weryfikacja, przetwarzanie, ustalanie zależności, przekazywanie i przechowywanie
           otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących procesu kształcenia;
     4)  sprawozdawczość w zakresie procesów kształcenia;
     5)  rozliczanie zadań dydaktycznych i pensum dydaktycznego, rozliczenia międzywydziałowe
           oraz rozliczanie zajęć uzupełniających prowadzonych w Uczelni;
     6)  obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących wydawania
           suplementu do dyplomu ukończenia studiów oraz odpisów w tłumaczeniu na język obcy dyplomu     
           ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu;
     7)  ankietyzacja procesu dydaktycznego;
     8)  organizowanie realizowanego w Uczelni programu Legia Akademicka dla studentów;
     9)  monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS w zakresie       
           informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
    10) udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji
           Uczelni;
    11) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których     
           mowa w pkt 9 i 10.

3. Dział ds. Studiów podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.