Dział ds. Studiów

Budynek Oficyny Wydawniczej, 

ul. Polna 50,
00-644 Warszawa
pok. 705

tel. wew.: (22) 234 65 33

Symbol: DSS

Kod: 82170000

Dział ds. Studiów -DSS- jest jednostką organizacyjną Uczelni właściwą do spraw związanych z obsługą administracyjną i raportowaniem procesów kształcenia.

Zakres działania Działu ds. Studiów obejmuje:

 1. w zakresie obsługi procesu kształcenia:
  1. analizowanie i raportowanie stopnia spełnienia wymagań ustalonych przepisami prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego dotyczących procesu kształcenia,
  2. wyznaczanie zdefiniowanych syntetycznych wskaźników opisujących proces kształcenia dotyczących standardów i jakości kształcenia,
  3. zbieranie, weryfikacja, przetwarzanie, ustalanie zależności, przekazywanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących procesu kształcenia,
  4. sprawozdawczość w zakresie procesów kształcenia,
  5. rozliczanie zadań dydaktycznych i pensum dydaktycznego, rozliczenia międzywydziałowe oraz rozliczanie zajęć uzupełniających prowadzonych w Uczelni,
  6. obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących wydawania części B dyplomu ukończenia studiów – suplementu oraz dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy,
  7. ankietyzacja procesu dydaktycznego,
  8. organizowanie realizowanego w Uczelni przysposobienia obronnego dla studentów;
 2. w zakresie obsługi studiów doktoranckich:
  1. prowadzenie obsługi administracyjnej studiów doktoranckich dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym wystawianie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,
  2. prowadzenie obsługi akt osobowych uczestników studiów doktoranckich oraz zapisu elektronicznego danych potrzebnych do sprawozdawczości,
  3. prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej uczelnianej oferty dydaktycznej w zakresie studiów doktoranckich,
  4. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących studiów doktoranckich,
  5. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studiów doktoranckich.

W Dziale istnieją następujące komórki wewnętrzne:

 • Sekcja ds. Kształcenia – wykonuje zadania określone w ust 2 pkt 1;
 • Sekcja ds. Studiów Doktoranckich – wykonuje zadania określone w ust. 2 pkt 2.

Dział ds. Studiów podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.