Domy Studenckie

 1. Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej właściwymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych studentów są:
  1. Dom Studencki „Akademik”– DSAkad;
  2. Dom Studencki „Babilon” – DSBabn;
  3. Dom Studencki „Bratniak - Muszelka” – DSBrM;
  4. Dom Studencki „Mikrus” – DSMikrus;
  5. Dom Studencki „Pineska -Tulipan” – SpinTln;
  6. Dom Studencki „Riviera” – DSRivier;
  7. Dom Studencki „Sezam” -   DSSezam;
  8. Dom Studencki „Tatrzańska” – DSTatrz;
  9. Dom Studencki „Ustronie” – DSUstron;
  10. Dom Studencki „Żaczek” – DSŻaczek.
     
 2. Zakres działania jednostek organizacyjnych, określonych w ust. 1, obejmuje:
  1. obsługę zakwaterowania - na podstawie skierowania - i wykwaterowania studentów; 
  2. zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania oraz nadzór nad właśi zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem pomieszczeń, ich wyposażenia i urządzeń technicznych przez zakwaterowane osoby;
  3. utrzymanie porządku, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia ruchomego i nieruchomego na terenie domów studenckich;
  4. racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie miejsc do kwaterowania;
  5. sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych, zakupów wyposażenia, sprzętu i usług na potrzeby jednostki;
  6. planowanie środków finansowych koniecznych do należytego utrzymania i funkcjonowania jednostki;
  7. zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów wraz z przyległymi do nich terenami;
  8. świadczenie usług, w okresie wakacji, w zakresie wynajmu pokoi na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, także spoza Uczelni.
     
 3. Jednostki określone w ust. 1 są jednostkami samofinansującymi, pokrywającymi koszty swej działalności z osiąganych przychodów, którymi są:
  1. opłaty studentów za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich;
  2. opłaty za wynajem pomieszczeń;
  3. dofinansowanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - dotyczy tylko finansowania remontów;
  4. inne przychody;
     
 4. Działalność domów studenckich koordynuje Koordynator Działalności Domów Studenckich zwany dalej „Koordynatorem” podległy zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.
   
 5. Kanclerz w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz Samorządem Studentów PW powierza obowiązki Koordynatora pracownikowi administracji centralnej. Koordynator może być wyłoniony spośród kierowników domów studenckich.
   
 6. Koordynacja, o której mowa w ust. 4, obejmuje zagadnienia dotyczące:
  1. sporządzania planów ekonomiczno finansowych;
  2. określania potrzeb remontowych i konserwacyjnych;
  3. zakupów wyposażenia i sprzętu;
  4. udzielania zamówień publicznych;
  5. racjonalizacji zatrudnienia;
  6. szkolenia personelu; 
  7. planowania i realizacji akcji kwaterunkowych.
     
 7. W sprawach określonych w ust. 6 kierownicy domów studenckich, zgodnie ze swoimi kompetencjami, podejmują decyzje lub występują z odpowiednimi wnioskami, w porozumieniu z Koordynatorem.
   
 8. Szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora ustala kanclerz na wniosek zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.
   
 9. Domy studenckie gospodarują wydzieloną częścią mienia PW i prowadzą działalność w ramach przydzielonych środków.
   
 10. Obsługę finansową jednostek organizacyjnych określonych w ust. 1 prowadzi pełnomocnik kwestora.
   
 11. W jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 1 działają studenckie rady mieszkańców współpracujące z właściwymi kierownikami jednostek.
   
 12. Zasady funkcjonowania domu studenckiego, prawa i obowiązki mieszkańców, rady mieszkańców i kierownika oraz zasady i zakres współpracy rad mieszkańców z kierownikami domu studenckiego określa Regulamin Domu Studenckiego PW.
   
 13. Zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich, ustalania i pobierania opłat, zakwaterowania i wykwaterowania określa odrębne zarządzenie Rektora.
   
 14. W rozliczeniach z Uczelnią z tytułu kwaterowania studentów PW domy studenckie stosują ceny kalkulowane na poziomie rzeczywistych kosztów własnych, w pozostałych przypadkach stosują ceny umowne.
   
 15. Studenci PW wnoszą opłaty stanowiące część kosztu własnego zakwaterowania w domu studenckim określoną przez prorektora właściwego ds. studenckich.
   
 16. Studenci innych uczelni wnoszą opłaty takie jak studenci PW pod warunkiem wniesienia pozostałej części kosztu zakwaterowania przez uczelnie, z których otrzymują skierowanie.
   
 17. Wysokość opłat za zakwaterowanie w domu studenckim ustala prorektor właściwy ds. Studenckich na podstawie rzeczywistych kosztów własnych poniesionych przez domy studenckie PW.
   
 18. Jednostki organizacyjne, określone w ust. 1, podlegają zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.