Domy Studenckie

Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej właściwymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych studentów są:

Zakres działania Domów Studenckich PW obejmuje:

 1. obsługę zakwaterowania - na podstawie skierowania - i wykwaterowania studentów; 
 2. zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania oraz nadzór nad właśi zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem pomieszczeń, ich wyposażenia i urządzeń technicznych przez zakwaterowane osoby;
 3. utrzymanie porządku, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia ruchomego i nieruchomego na terenie domów studenckich;
 4. racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie miejsc do kwaterowania;
 5. sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych, zakupów wyposażenia, sprzętu i usług na potrzeby jednostki;
 6. planowanie środków finansowych koniecznych do należytego utrzymania i funkcjonowania jednostki;
 7. zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów wraz z przyległymi do nich terenami;
 8. świadczenie usług, w okresie wakacji, w zakresie wynajmu pokoi na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, także spoza Uczelni.  

Domy Studenckie PW są jednostkami samofinansującymi, pokrywającymi koszty swej działalności z osiąganych przychodów, którymi są:

 1. opłaty studentów za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich;
 2. opłaty za wynajem pomieszczeń;
 3. dofinansowanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - dotyczy tylko finansowania remontów;
 4. inne przychody.

Działalność domów studenckich koordynuje Koordynator Działalności Domów Studenckich zwany dalej „Koordynatorem” podległy zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.

Kanclerz w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz Samorządem Studentów PW powierza obowiązki Koordynatora pracownikowi administracji centralnej. Koordynator może być wyłoniony spośród kierowników domów studenckich.

Koordynacja, o której mowa wyżej, obejmuje zagadnienia dotyczące:

 1. sporządzania planów ekonomiczno- finansowych;
 2. określania potrzeb remontowych i konserwacyjnych;
 3. zakupów wyposażenia i sprzętu;
 4. udzielania zamówień publicznych;
 5. racjonalizacji zatrudnienia;
 6. szkolenia personelu; 
 7. planowania i realizacji akcji kwaterunkowych.
 • Kierownicy domów studenckich, zgodnie ze swoimi kompetencjami, podejmują decyzje lub występują z odpowiednimi wnioskami, w porozumieniu z Koordynatorem.
 • Szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora ustala kanclerz na wniosek zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.
 • Domy studenckie gospodarują wydzieloną częścią mienia PW i prowadzą działalność w ramach przydzielonych środków.
 • Obsługę finansową Domów Studenckich prowadzi pełnomocnik kwestora.
 • W Domach Studenckich działają studenckie rady mieszkańców współpracujące z właściwymi kierownikami jednostek.
 • Zasady funkcjonowania domu studenckiego, prawa i obowiązki mieszkańców, rady mieszkańców i kierownika oraz zasady i zakres współpracy rad mieszkańców z kierownikami domu studenckiego określa Regulamin Domu Studenckiego PW.
 • Zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich, ustalania i pobierania opłat, zakwaterowania i wykwaterowania określa odrębne zarządzenie Rektora.
 • W rozliczeniach z Uczelnią z tytułu kwaterowania studentów PW domy studenckie stosują ceny kalkulowane na poziomie rzeczywistych kosztów własnych, w pozostałych przypadkach stosują ceny umowne.
 • Studenci PW wnoszą opłaty stanowiące część kosztu własnego zakwaterowania w domu studenckim określoną przez prorektora właściwego ds. studenckich.
 • Studenci innych uczelni wnoszą opłaty takie jak studenci PW pod warunkiem wniesienia pozostałej części kosztu zakwaterowania przez uczelnie, z których otrzymują skierowanie.
 • Wysokość opłat za zakwaterowanie w domu studenckim ustala prorektor właściwy ds. Studenckich na podstawie rzeczywistych kosztów własnych poniesionych przez domy studenckie PW.

Domy Studenckie PW, podlegają zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.