Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Pałacyk Rektorski PW

ul. Koszykowa 80 lok. 01

tel. miejski: 22 234 70 09
tel. wew.: 7009
fax: 22 234 70 09

Symbol: CHÓR

Kod: 82680000

 1. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – CHÓR – funkcjonujący jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest niekameralnym, wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim.
   
 2. Do zadań Chóru należy:
  1. udział w uroczystościach ogólnouczelnianych PW;
  2. reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;
  3. rozwijanie umiejętności członków Chóru w zakresie śpiewu w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;
  4. prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.
    
 3. Działalność Chóru jest finansowana ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.
   
 4. Program artystyczny i szkoleniowy Chóru oraz plan jego występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Chóru i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.
   
 5. Zasady przyjęcia i przynależności do Chóru, prawa i obowiązki członków i dyrygenta oraz kompetencje i zasady działania organu samorządu chórzystów określają odrębne przepisy.
   
 6. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.