Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Pałacyk Rektorski PW

ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
lok. 01

tel. wew.: (22) 234 70 09
e-mail: chorpwSPAMFILTER@gmail.com
www: www.chor.pw.edu.pl

Symbol: CHÓR

Kod: 82680000

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – CHÓR – funkcjonujący jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest niekameralnym, wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim.
 

Do zadań Chóru należy:

  1. udział w uroczystościach ogólnouczelnianych PW;
  2. reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;
  3. rozwijanie umiejętności członków Chóru w zakresie śpiewu w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;
  4. prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.

Działalność Chóru jest finansowana ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

Program artystyczny i szkoleniowy Chóru oraz plan jego występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Chóru i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.

Zasady przyjęcia i przynależności do Chóru, prawa i obowiązki członków i dyrygenta oraz kompetencje i zasady działania organu samorządu chórzystów określają odrębne przepisy.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.