Dział Płac

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A-B, p. 418

tel. miejski: 22 234 63 33
tel. wew.: 6333
fax: 22 234 64 14
e-mail: sekretariat.dpSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DPŁ

Kod: 81820000

 1. Dział Plac – DPŁ – jest jednostką organizacyjną właściwą doi przygotowywania do wypłaty: wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stypendiów doktoranckich, doktorskich, habilitacyjnych, stażowych oraz należności z tytułu umów cywilno prawnych i innych.
   
 2. Zakres działania Działu Płac obejmuje:
  1. naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pracę;
  2. naliczanie i dokonywanie potrąceń na listach płac na podstawie tytułów zewnętrznych lub oświadczeń pracowników;
  3. naliczanie świadczeń finansowanych ze środków ZUS;
  4. naliczanie i sporządzanie list wypłat stypendiów doktoranckich, stażowych i habilitacyjnych;
  5. naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń za prace świadczone na podstawie umów cywilno – prawnych dla jednostek administracji centralnej;
  6. naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  7. przygotowywanie i przekazanie pracownikom comiesięcznej informacji o wysokości wynagrodzeń i dokonanych potrąceniach (tzw. paski);
  8. sporządzanie list wypłat ze środków obcych (patenty, nagrody itp.);
  9. sporządzanie zbiorczej deklaracji ZUS dla wszystkich jednostek PW;
  10. korygowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie decyzji ZUS (zwrot/dopłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne);
  11. przygotowywanie informacji o zarobkach na drukach Rp-7 dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, dla byłych pracowników oraz na potrzeby ustalenia kapitału początkowego;
  12. rozliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym rozliczanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz korzystania z praw autorskich;
  13. przygotowywanie miesięcznych informacji o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych na potrzeby deklaracji zbiorczej;
  14. sporządzanie i przekazywanie dokumentacji podatkowej (PIT) dla Urzędów Skarbowych i pracowników;
  15. przekazywanie do banku na nośnikach elektronicznych imiennych informacji o wysokości wypłaty;
  16. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na wezwanie sądu, komornika, potrzeby własne pracowników itp.;
  17. sporządzanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości GUS, ZUS i inne.
    
 3. W Dziale Płac istnieje komórka wewnętrzna – Zespół ds. umów cywilnoprawnych i rozliczeń z ZUS.
   
 4. Dział Płac podlega kwestorowi.