Dział Finansowy

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. B p. III

tel. wew.: (22) 234 57 61

Symbol: DF

Kod: 18140000

Dział Finansowy – DF – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi zobowiązań i należności Uczelni.
 

Zakres działania Działu Finansowego obejmuje:

 1. weryfikację dokumentów finansowych i ich likwidację;
 2. obsługę należności i zobowiązań osób fizycznych i prawnych;
 3. obsługę zobowiązań publiczno-prawnych;
 4. obsługę rozliczeń wewnątrzzakładowych;
 5. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
 6. weryfikacje należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych;
 7. bieżące archiwizowanie dokumentów księgowych, list płac, list prac zleconych i stypendialnych.

W skład Działu Finansowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Kontroli Dokumentów i Realizacji Płatności wykonująca następujące zadania:

 • przyjmowanie z jednostek organizacyjnych uczelni dowodów dotyczących operacji finansowych,
 • kontrola formalno-rachunkowa przyjętych dokumentów,
 • akceptowanie dokumentów księgowych do zapłaty,
 • kontrola wyciągów bankowych,
 • kontrola i uzgadnianie z bankiem stanu środków na rachunkach bankowych,
 • współpraca z bankiem;

Sekcja Rozrachunków wykonująca następujące zadania:

 • księgowanie operacji finansowych dotyczących rozrachunków,
 • bieżąca analiza stanu rozrachunków,
 • egzekwowanie należności,
 • naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
 • przygotowywanie przy udziale jednostek organizacyjnych Uczelni dokumentów dotyczących spraw spornych i przekazywanie ich zespołowi radców prawnych w celu skierowania na drogę postępowania sądowego;
 • obsługę rozrachunków z tytułu naliczonych i wypłaconych stypendiów oraz depozytów,
 • obsługa rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
 • inwentaryzacja należności i zobowiązań;
 • sporządzanie sprawozdań zewnętrznych obejmujących zakres działania Działu Finansowego,
 • oprawa dokumentów i przekazywanie ich do archiwum Uczelni.

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa wykonująca zadania związane z udzielaniem pożyczek członkom PKZP.

Dział Finansowy podlega kwestorowi.