Zespół ds. Nauki

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. B, pok. 401- 405

tel. miejski: (22) 234 64 46

Symbol: ZNN

Kod: 80060000

Zespół ds. Nauki – ZNN– jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej i badawczej prowadzonej w Uczelni.
 

Do zakresu działania Zespołu ds. Nauki należy:

Zakres działania Zespołu ds. Nauki obejmuje obsługę administracyjną w zakresie:

 1. koordynacji obsługi administracyjnej rad naukowych dyscyplin;
 2. stypendiów naukowych, w tym stypendium dla wybitnych młodych naukowców;
 3. nagród rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi;
 4. innych nagród i konkursów naukowych;
 5. programów i przedsięwzięć właściwego ministra;
 6. grantów dla studenckich kół naukowych;
 7. ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej oraz koordynację ich rozliczania w obszarze:
  1. utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego unikatowego  w skali kraju, specjalnej infrastruktury informatycznej,
  2. inwestycji w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;
 8. prowadzenia spraw związanych z likwidacją środków trwałych i niskocennych składników majątku w zakresie aparatury naukowo-badawczej;
 9. koordynacji działań w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej;
 10. współpracy z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
 11. prowadzenia w ramach powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych właściwych ze względu na zakres zadań;
 12. monitorowania informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;
 13. przygotowywania i proponowania zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN;
 14. koordynacji działań informacyjnych, sprawozdawczych, archiwizujących w ramach powierzonych zadań;
 15. monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych będących w dyspozycji ZNN do systemów MEiN i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni;
 16. udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni będących w dyspozycji ZNN;
 17. określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 16 i 17.

Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje Rektor lub prorektor ds. nauki lub inny prorektor, zgodnie z kompetencjami.