Zespół ds. Nauki

00-668 Warszawa
Gmach Biurowy
Zespół ds. Nauki przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 16:00

Symbol: ZNN

Kod: 82130500

 1. Zespół ds. Nauki – ZNN– jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej prowadzonej w Uczelni.
 2. Do zakresu działania Zespołu ds. Nauki należy:
  1. obsługa administracyjna procesów ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej w obszarze:
   1. działalności statutowej,
   2. dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych;
  2. obsługa administracyjna działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów w zakresie:
   1. stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
   2. stypendiów naukowych,
   3. nagród Rektora PW oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
   4. innych nagród,
   5. konkursów naukowych;
  3. prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i nietrwałych w zakresie aparatury naukowo-badawczej;
  4. współpraca z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
  5. prowadzenie w zakresie powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych obejmujących nadane w Uczelni stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego;
  6. monitorowanie informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;
  7. przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 6 do publikacji oraz do wiadomości kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni;
  8. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej w opracowywaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie dotacji statutowej;
  9. współudział w sporządzaniu sprawozdań dla GUS oraz władz Uczelni z zakresu powierzonych zadań;
  10. przygotowywanie i proponowanie zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN.
 3. Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi. Decyzje merytoryczne podejmuje Rektor lub odpowiednio: prorektor ds. nauki, prorektor właściwy ds. obejmujących wyróżniony zakres działania zespołu zgodnie z kompetencjami.