Zakład Konserwacyjno - Remontowy

Gmach Biurowy,
 kl. C, pok. 146 a

tel. miejski: 603 610 275
tel. wew.: 6222
fax: 22 234 66 64

Symbol: ZKR

Kod: 83450000

 1. Zakład Konserwacyjno Remontowy – ZKR – jest jednostką organizacyjną właściwą do stałego monitorowania i utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów Uczelni poprzez realizację robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjno – naprawczych.
   
 2. Zakres działania Zakładu Konserwacyjno Remontowego obejmuje:
  1. realizację robót remontowych i naprawczych na zlecenie kanclerza lub jego zastępców oraz na zlecenie innych jednostek organizacyjnych Uczelni;
    
  2. wykonywanie prac inwestycyjnych zlecanych w zakresie zadań objętych planem Centralnego Funduszu Remontowego;
    
  3. działania interwencyjne podejmowane w czasie awarii, mające na celu zabezpieczenie obiektów przed ewentualnymi jej skutkami;
    
  4. prowadzenie stałej konserwacji obiektów, zgodnie z zawartymi umowami oraz prac konserwacyjno naprawczych na zlecenie poszczególnych jednostek organizacyjnych PW;
    
  5. pełnienie dyżurów służb technicznych w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany;
    
  6. organizowanie prowadzenia robót, w tym zabezpieczenie zaopatrzenia materiałowego i transportu oraz organizacji terenu budowy;
    
  7. dokonywanie rozliczeń w zakresie czasu pracy i obrotu materiałowego oraz fakturowania robót;
    
  8. współuczestniczenie w okresowych, technicznych przeglądach budynków;
    
  9. prowadzenie podręcznych magazynków materiałowych.
    
 1. W skład Zakładu Konserwacyjno Remontowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Sekcja Finansowa, wykonująca następujące zadania:
   1. przygotowywanie założeń do planu rzeczowo finansowego ZKR oraz rozliczanie jego realizacji,
     
   2. prowadzenie gospodarki finansowej ZKR,
     
   3. sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym list płac pracowników Zakładu,
     
   4. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur oraz rozliczeń gotówkowych i przelewowych,
     
   5. dokonywanie finansowego rozliczania zleceń wykonywanych przez Zakład oraz wystawianie wewnętrznych dokumentów obciążeniowych,
     
   6. rozliczanie kosztów własnych w podziale na Grupy Robót,
     
   7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych ZKR,
     
   8. przygotowywanie dokumentów oraz koordynowanie przebiegu procesu inwentaryzacji i likwidacji;
     
  2. Sekcja Zaopatrzenia i Transportu, wykonująca następujące zadania:
   1. terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami realizowanie zakupów i dostaw materiałów według potrzeb zgłaszanych przez jednostki ZKR,
     
   2. zabezpieczenie logistyczne realizacji zleceń,
     
   3. terminowe przekazywanie do Sekcji Finansowej odpowiednio przygotowanych faktur i rozliczeń,
     
   4. prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce magazynowej,
     
   5. ewidencjonowanie przebiegów pojazdów oraz dokonywanie rozliczeń kosztów eksploatacji i zużycia paliwa,
     
   6. wydawanie i odpowiednie ewidencjonowanie odzieży ochronnej, indywidualnych środków ochrony oraz środków czystości,
     
   7. przekazywanie do naprawy oraz nadzorowanie jej przebiegu sprzętu i narzędzi należących do ZKR,
     
   8. utrzymywanie w należytym stanie technicznym pojazdów eksploatowanych przez ZKR;
     
  3. Grupa Robót Sanitarnych, wykonująca następujące zadania:
   1. wykonywanie konserwacji i remontów węzłów oraz instalacji centralnego ogrzewania,
     
   2. wykonywanie konserwacji i remontów instalacji oraz armatury ciepłej i zimnej wody,
     
   3. wykonywanie konserwacji i remontów instalacji kanalizacyjnej w budynkach,
     
   4. konserwacja instalacji oraz wymiana armatury i urządzeń gazowych,
     
   5. zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
     
   6. pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
     
   7. prowadzenie magazynku podręcznego;
     
  4. Grupa Robót Elektrycznych wykonująca następujące zadania:
   1. wykonywanie nowych instalacji niskiego napięcia,
     
   2. budowa i wyposażenie rozdzielnic,
     
   3. konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach,
     
   4. montaż instalacji sterowniczych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych,
     
   5. wykonywanie instalacji odgromowych,
     
   6. konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych średniego i niskiego napięcia,
     
   7. wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych,
     
   8. zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
     
   9. pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
     
   10. prowadzenie magazynku podręcznego;
     
  5. Grupa Robót Ogólnobudowlanych wykonująca następujące zadania:
   1. wykonywanie remontów pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych,
     
   2. wykonywanie konserwacji i napraw z branży robót stolarsko – szklarskich,
     
   3. wykonywanie nowych mebli na podstawie projektów,
     
   4. wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót ślusarskich,
     
   5. wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót tapicerskich,
     
   6. prowadzenie magazynku podręcznego.
     

Zakład Konserwacyjno Remontowy podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.