Dział Telekomunikacji

Gmach Biurowy,
 klatka C, pok. 238

tel. miejski: 601 578 436
tel. wew.: 6660
fax: 22 234 5800

Symbol: DTK

Kod: 83180000

 1. Dział Telekomunikacji – DTK – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi sieci telefonicznej całej Uczelni oraz sieci teleinformatycznej i stanowisk komputerowych administracji centralnej.
   
 2. Zakres działania Działu Telekomunikacji obejmuje:
  1. zarządzanie siecią telekomunikacyjną PW, w tym:
   1. administrowanie planem numeracji telefonów wewnętrznych oraz zasobami telefonów miejskich,
   2. wnioskowanie bieżących i perspektywicznych potrzeb w zakresie rozbudowy sieci,
   3. realizacja umów o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnychkonwergentnych,
   4. udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów PW w zakresie sieci telefonicznej i teleinformatycznej,
   5. udział w przygotowaniu i realizacji prac remontowych iw zakresie sieci telefonicznej i teleinformatycznej;
     
  2. obsługę central telefonicznych, urządzeń telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej sieci kablowej oraz abonentów sieci telefonicznych stacjonarnych, w tym:
   1. nadzór nad bieżącą eksploatacją central telefonicznych, urządzeń telekomunikacyjnych i telekomunikacyjną siecią kablową – usuwanie awarii,
   2. realizację wniosków abonentów telefonów wewnętrznych i miejskich, dotyczących zmiany uprawnień lub dodatkowych usług,
   3. prowadzenie ewidencji i rejestracji danych dotyczących abonentów sieci telefonicznej stacjonarnej, dla taryfikacji ruchu telefonicznego wychodzącego z sieci PW,
   4. prowadzenie comiesięcznej taryfikacji ruchu telefonicznego wychodząz sieci PW, archiwizację wyników taryfikacji oraz sporządzanie wykazów dla potrzeb rozliczania jednostek organizacyjnych PW, z tytułu korzystania z usług abonenckich realizowanych z telefonów wewnętrznych i miejskich;
     
  3. zarządzanie siecią teleinformatyczną administracji centralnej, w tym:
   1. zarządzanie węzłami dystrybucyjnymi i stanowiskami komputerowymizakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
   2. administrowanie lokalnymi serwerami poczty elektronicznej, plików, www,
   3. wnioskowanie bieżących i perspektywicznych potrzeb w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej, usług informatycznych, dostaw sprzętu i oprogramowania,
   4. opiniowanie i rejestrowanie wniosków dotyczących zapotrzebowania na rozwiązania teleinformatyczne, sprzęt i oprogramowanie;
   5. udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej do SIWZ w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego;
     
  4. obsługę urządzeń teleinformatycznych oraz stanowisk użytkowników sieci teleinformatycznej administracji centralnej:
   1. nadzór nad funkcjonowaniem węzłów dystrybucyjnych, okablowaniem lokalnych sieci komputerowych, dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji,
   2. ochronę antywirusową,
   3. przyłączanie do sieci nowych użytkowników,
   4. prowadzenie bieżącej archiwizacji zasobów serwerowych.
     
 3. Dział Telekomunikacji podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych