Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl.A-B, p. 209

tel. wew.: 5938
fax: 22 234 64 63

Symbol: DPI

Kod: 80430000

 1. Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów – DPI – jest jednostką organizacyjną właściwą do opracowywania planów oraz przygotowywania do realizacji zadań z zakresu inwestycji i remontów w Uczelni.
   
 2. Zakres działania Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów obejmuje:
  1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów Uczelni wg hierarchicznie ustalonej ważności zadań, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez: Rektora, prorektorów, kanclerza i jego zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych PW, z uwzględnieniem wniosków głównych specjalistów zatrudnionych w Dziale;
  2. przygotowanie dokumentacji technicznej dla jednostek organizacyjnych administracji centralnej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, na ich wniosek, w tym m.in.:
   1. przygotowanie lub współudział w przygotowaniu założeń do opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,
   2. przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z uzgodnieniami branżowymi i kosztorysami inwestorskimi,
   3. występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,
   4. wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych,
   5. przygotowanie, dla Działu Zamówień Publicznych kompletnej dokumentacji technicznej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu ogłoszenia przetargu dla zadań remontowych i inwestycyjnych,
   6. współpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy zamówień publicznych w zakresie aktualizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
   7. doradztwo techniczne w sprawach planowania i przygotowania robót inwestycyjnych i remontowych dla jednostek organizacyjnych PW;
     
  3. przygotowywanie umów zleceń na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych dla wykonawców zewnętrznych, dla zadań remontowych i inwestycyjnych, w przypadku których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  4. przygotowywanie zleceń na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych PW;
  5. sygnowanie dokumentów finansowych otrzymanych z Działu Nadzoru Inwestorskiego dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, przed zatwierdzeniem do zapłaty;
  6. archiwizowanie dokumentacji technicznej;
  7. sprawowanie ogólnego nadzoru nad instalacjami i urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi na terenie Uczelni poprzez Głównego Specjalistę ds. Inżynierii Sanitarnej oraz Głównego Specjalistę ds. Elektroenergetycznych, a w szczególności:
   1. nadzór nad eksploatacją węzłów cieplnych, instalacji: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
   2. nadzór nad pracą urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
   3. opiniowanie pod względem merytorycznym umów na dostawę mediów,
   4. wnioskowanie w sprawie remontów i modernizacji nadzorowanych instalacji urządzeń,
   5. opiniowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji i remontów,
   6. udział w okresowych przeglądach technicznych,
   7. udział w komisjach odbioru końcowego nowobudowanych i remontowanych instalacji.
     
 3. Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.