Dział Inwestycji i Remontów

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. C, p. IV

tel. miejski: (22) 234 64 51
tel. wew.: 64 51

Symbol: DIiR

Kod: 83470000

Dział  Inwestycji i Remontów – DIiR – jest jednostką organizacyjną właściwą do opracowywania planów oraz przygotowywania do realizacji zadań z zakresu inwestycji i remontów w Uczelni.

Zakres działania Działu Inwestycji i Remontów obejmuje:

 1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów Uczelni wg hierarchicznie ustalonej ważności zadań, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez: Rektora, prorektorów, kanclerza i jego zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych PW, z uwzględnieniem wniosków głównych specjalistów zatrudnionych w DIiR;
 2. przekazywanie do jednostek organizacyjnych wykazu zadań ujętych w planach inwestycji i remontów wraz z przypisanymi częściami planów oraz budżetem z podziałem na źródła finansowania;
 3. przygotowanie dokumentacji technicznej dla jednostek organizacyjnych administracji centralnej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, na ich wniosek, w tym w szczególności:
  1. przygotowanie lub współudział w przygotowaniu założeń do opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,
  2. przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą – Prawo budowlane wraz z uzgodnieniami branżowymi i kosztorysami inwestorskimi,
  3. opiniowanie przygotowanej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,
  5. wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych,
  6. przygotowanie dla Działu Zamówień Publicznych kompletnej dokumentacji technicznej do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ogłoszenia zamówienia udzielanego w trybie podstawowym lub przetargu dla zadań remontowych i inwestycyjnych,
  7. współpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy zamówień publicznych w zakresie aktualizacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  8. doradztwo techniczne w sprawach planowania i przygotowania robót inwestycyjnych i remontowych dla jednostek organizacyjnych PW;
 4. przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane;
 5. przygotowywanie umów zleceń na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych dla wykonawców zewnętrznych, dla zadań remontowych i inwestycyjnych, w przypadku których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 6. przygotowywanie zleceń na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych PW;
 7. przygotowywanie i konsultowanie z kwestorem projektów Projektowanych Postanowień Umów (PPU) w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i ich umów końcowych na inwestycje i remonty realizowane przez kanclerza PW;
 8. merytoryczny współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych PW w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW;
 9. nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych poprzez:
  1. wprowadzenie wykonawców na budowy,
  2. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  3. kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  4. ocenę zgodności wykonywanych robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
  5. sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów finansowych z rzeczywistym stanem wykonania robót,
  6. zgłaszanie z-cy kanclerza ds. technicznych możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
  7. sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
  8. przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
  9. kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej,
  10. wnioskowanie o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
  11. zawiadamianie organów państwowych o zakończeniu zadania;
 10.  współpracę z projektantami w ramach realizowanego nadzoru inwestorskiego;
 11. merytoryczne i finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
 12. opisywanie dokumentów finansowych dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych przed zatwierdzeniem do zapłaty;
 13. rejestrowanie i opisywanie dokumentów finansowych otrzymanych z jednostek organizacyjnych i przypisywanie ich do planu inwestycji lub remontów zgodnie ze zgłoszonymi zadaniami;
 14. sporządzanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez administrację centralną;
 15. udział w przeglądach w okresie gwarancji zwoływanych przez użytkownika;
 16. przygotowanie dyspozycji dotyczących zwrotu kaucji gwarancyjnych;
 17. udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów;
 18. współpracę z właściwymi jednostkami administracji centralnej oraz specjalistami w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb wynikających z przeglądów technicznych obiektów, dotyczących inwestycji i remontów zgłaszanych przez jednostki administracji centralnej i inne jednostki organizacyjne Uczelni;
 19. archiwizowanie dokumentacji technicznej i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do użytkowników obiektów;
 20. sporządzanie do ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego raportów końcowych i rocznych dotyczących zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowych, realizowanych przez jednostki administracji centralnej;
 21. sprawowanie ogólnego nadzoru nad instalacjami i urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi na terenie Uczelni poprzez głównego specjalistę ds. inżynierii sanitarnej oraz głównego specjalistę ds. elektroenergetycznych, a w szczególności:
  1. nadzór nad eksploatacją węzłów cieplnych, instalacji: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  2. nadzór nad pracą urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
  3. opiniowanie pod względem merytorycznym umów na dostawę mediów,
  4. wnioskowanie w sprawie remontów i modernizacji nadzorowanych instalacji urządzeń,
  5. opiniowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji i remontów,
  6. udział w okresowych przeglądach technicznych,
  7. udział w komisjach odbioru końcowego nowobudowanych i remontowanych instalacji.

Dział Inwestycji i Remontów podlega organizacyjnie i merytorycznie zastępcy kanclerza ds. technicznych.