Straż Akademicka

Gmach CZIiTT

ul. Rektorska 4,

00-614 Warszawa

p. 17

tel. miejski: 22 628 61 77
tel. wew.: 6000

Symbol: STA

Kod: 80360000

Straż Akademicka – STA – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzorowania, koordynowania i kontrolowania innych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony osób i mienia stanowiącego własność, bądź będącego w użytkowaniu Politechniki, a także zabezpieczenia mienia oraz utrzymania porządku na terenie Uczelni.
 

Zakres działania Straży Akademickiej obejmuje:

 1. przestrzeganie autonomiczności terytorialnej Politechniki Warszawskiej;
 2. całodobową kontrolę służb nie podlegających jej służbowo powołanych do ochrony mienia działających na zlecenie organów Uczelni w zakresie dozoru mienia i sposobu pełnienia obowiązków;
 3. kontrolę budynków, pomieszczeń i innych obiektów stanowiących własność lub użytkowanych przez Uczelnię w zakresie należytego wyposażenia w odpowiednie środki ochrony mienia oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
 4. przeprowadzanie interwencji wymagającej zapewnienia porządku lub ochrony mienia Uczelni;
 5. patrolowanie oraz monitorowanie w systemach elektronicznych terenów Politechniki;
 6. sporządzanie i przekazywanie właściwym organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wniosków wynikających z kontroli;
 7. współpracę ze służbami technicznymi Politechniki przy projektowaniu i instalowaniu technicznych środków ochrony mienia;
 8. opiniowanie w zakresie rzeczowym treści umów, planów zabezpieczenia imprez, pism i innych dokumentów mających związek z zabezpieczeniem, bądź ochroną składników majątkowych będących własnością Politechniki lub będących w jej użytkowaniu;
 9. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony i dozoru mienia;
 10. dystrybucję dokumentów upoważniających do kontroli lub przebywania w obiektach i na terenach PW;
 11. prowadzenie rejestru kradzieży, włamań, zniszczenia mienia i innych zdarzeń mających charakter przestępstw zgłoszonych do Policji;
 12. prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej ochrony mienia oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających;
 13. współpraca z organami ścigania i służbami porządkowymi w zakresie zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na terenie Politechniki;
 14. planowanie i realizacja zabezpieczenia terenu i mienia oraz porządku w czasie organizowanych przez władze Uczelni imprez i uroczystości;
 15. dystrybucję kart parkingowych dla terenów ogólnouczelnianych;
 16. sprawowanie kontroli nad ruchem pojazdów oraz racjonalnym wykorzystaniem miejsc parkingowych na terenie Politechniki;
 17. współdziałanie lub samodzielne prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach włamań, kradzieży lub zniszczenia mienia PW stosownie do zasad postępowania w tym zakresie;
 18. szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków wszystkich nowoprzyjętych pracowników dozoru mienia (portierów, strażników, dozorców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni).

Kierownikiem Straży jest Komendant.

W skład Straży Akademickiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekcja Administracyjna i Zabezpieczenia Technicznego;
 2. Sekcja Obsługi Parkingów i Kontroli Pojazdów;
 3. Sekcja Ochrony Całodobowej:
  1. Sekcja nr 1,
  2. Sekcja nr 2,
  3. Sekcja nr 3,
  4. Sekcja nr 4,
  5. Sekcja nr 5.

Decyzję w zakresie umundurowania Straży Akademickiej lub zmiany jego elementów podejmuje kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem.

Straż Akademicka podlega kanclerzowi.