Straż Akademicka

Gmach CZIiTT

ul. Rektorska 4, p. 17

tel. miejski: 22 628 61 77
tel. wew.: 6000

Symbol: STA

Kod: 80360000

 1. Straż Akademicka – STA – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzorowania, koordynowania i kontrolowania innych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony osób i mienia stanowiącego własność, bądź będącego w użytkowaniu Politechniki, a także zabezpieczenia mienia oraz utrzymania porządku na terenie Uczelni.
   
 2. Zakres działania Straży Akademickiej obejmuje:
  1. przestrzeganie autonomiczności terytorialnej Politechniki Warszawskiej;
  2. całodobową kontrolę służb nie podlegających jej służbowo powołanych do ochrony mienia działających na zlecenie organów Uczelni w zakresie dozoru mienia i sposobu pełnienia obowiązków;
  3. kontrolę budynków, pomieszczeń i innych obiektów stanowiących własność lub użytkowanych przez Uczelnię w zakresie należytego wyposażenia w odpowiednie środki ochrony mienia oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
  4. przeprowadzanie interwencji wymagającej zapewnienia porządku lub ochrony mienia Uczelni;
  5. patrolowanie oraz monitorowanie w systemach elektronicznych terenów Politechniki;
  6. sporządzanie i przekazywanie właściwym organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wniosków wynikających z kontroli;
  7. współpracę ze służbami technicznymi Politechniki przy projektowaniu i instalowaniu technicznych środków ochrony mienia;
  8. opiniowanie w zakresie rzeczowym treści umów, planów zabezpieczenia imprez, pism i innych dokumentów mających związek z zabezpieczeniem, bądź ochroną składników majątkowych będących własnością Politechniki lub będących w jej użytkowaniu;
  9. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony i dozoru mienia;
  10. dystrybucję dokumentów upoważniających do kontroli lub przebywania w obiektach i na terenach PW;
  11. prowadzenie rejestru kradzieży, włamań, zniszczenia mienia i innych zdarzeń mających charakter przestępstw zgłoszonych do Policji;
  12. prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej ochrony mienia oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających;
  13. współpraca z organami ścigania i służbami porządkowymi w zakresie zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na terenie Politechniki;
  14. planowanie i realizacja zabezpieczenia terenu i mienia oraz porządku w czasie organizowanych przez władze Uczelni imprez i uroczystości;
  15. dystrybucję kart parkingowych dla terenów ogólnouczelnianych;
  16. sprawowanie kontroli nad ruchem pojazdów oraz racjonalnym wykorzystaniem miejsc parkingowych na terenie Politechniki;
  17. współdziałanie lub samodzielne prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach włamań, kradzieży lub zniszczenia mienia PW stosownie do zasad postępowania w tym zakresie;
  18. szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków wszystkich nowoprzyjętych pracowników dozoru mienia (portierów, strażników, dozorców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni).
    
 3. Kierownikiem Straży jest Komendant.
   
 4. W skład Straży Akademickiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Sekcja Administracyjna i Zabezpieczenia Technicznego;
  2. Sekcja Obsługi Parkingów i Kontroli Pojazdów;
  3. Sekcja Ochrony Całodobowej:
   1. Sekcja nr 1,
   2. Sekcja nr 2,
   3. Sekcja nr 3,
   4. Sekcja nr 4,
   5. Sekcja nr 5.
     
 5. Decyzję w zakresie umundurowania Straży Akademickiej lub zmiany jego elementów podejmuje kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem.
   
 6. Straż Akademicka podlega kanclerzowi.