Dział ds. Szkoleń

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 415-416
ul. Polna 50
00-664 Warszawa
www: www.szkolenia.pw.edu.pl

tel. wew.: 1564

Symbol: DSK

Kod: 80770000

 1. Dział ds. Szkoleń – DSK – jest jednostką organizacyjną administracji centralnej, właściwą do planowania, przygotowywania i organizowania szkoleń.
 2. Zakres działania Działu ds. Szkoleń obejmuje:
  1. identyfikowanie, we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych PW, potrzeb Uczelni w zakresie szkoleń pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
  2. gromadzenie informacji o możliwościach i organizowanie procesu prowadzenia szkoleń we własnym zakresie i, za zgodą kanclerza, poza Uczelnią; 
  3. gromadzenie informacji o dostępnych, zewnętrznych usługach szkoleniowych i podmiotach świadczących te usługi;
  4. opracowanie uczelnianej oferty szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
  5. opracowywanie półrocznych planów szkoleń obowiązkowych pracowników Uczelni na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych o potrzebach w zakresie rozwoju zawodowego pracowników oraz w oparciu o uczelnianą ofertę szkoleń;
  6. organizowanie szkoleń ujętych w planie oraz szkoleń pozaplanowych prowadzonych w związku ze zmianami w przepisach powszechnych i wewnętrznych;
  7. przygotowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach szkoleń, w tym przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego PW w zakresie zadań Działu;
  8. koordynacja spraw związanych z opracowaniem i udostępnianiem materiałów do samokształcenia pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
  9. udzielanie informacji kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie wyboru tematyki szkoleń i podmiotów prowadzących szkolenie;
  10. ocena jakości i skuteczności szkoleń, proponowanie i wdrażanie działań doskonalących;
  11. prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów zewnętrznych.
 3. Dział ds. Szkoleń podlega kanclerzowi.