Dział Socjalny

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 115

tel. wew.: 6053
fax: 22 234 60 90

Symbol: DSOC

Kod: 80040000

 1. Dział Socjalny – DSoc – jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i realizowania działalności socjalnej w Uczelni.
 2. Zakres działania Działu Socjalnego obejmuje:
  1. realizację zadań wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
   1. przygotowywanie wstępnych projektów preliminarzy oraz propozycji podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności,
   2. opracowywanie i przygotowywanie druków właściwych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych,
   3. rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, wstępne sprawdzenie uprawnień do świadczeń oraz ustalenie wysokości dofinansowania,
   4. sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych i przekazywanie do Kwestury w celu ich realizacji,
   5. realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym przygotowywanie umów pożyczek,
   6. ewidencja świadczeń socjalnych,
   7. prowadzenie kartoteki emerytów i rencistów oraz wystawianie i wydawanie legitymacji emeryta,
   8. sprzedaż skierowań do zakładowych obiektów socjalnych,
   9. organizowanie wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,
   10. sporządzanie dla kierownictwa Uczelni oraz organizacji związkowych analiz i sprawozdań z wykonywania preliminarza ZFŚS, oraz zrealizowanych świadczeń socjalnych;
  2. udział w prowadzeniu Klubu Seniora;
  3. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań oraz nadzór nad działalnością zakładowych obiektów socjalnych w Grybowie, Sarbinowie, Ubliku i Wildze;
  4. sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym raportów kasowych, bankowych oraz list płac zakładowych obiektów socjalnych;
  5. uzgadnianie kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakładowych obiektów socjalnych;
  6. wydawanie dla jednostek organizacyjnych, biletów jednorazowych na przejazdy służbowe pracowników;
  7. obsługa posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  8. merytoryczny udział w przygotowywaniu projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zmian oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu pracy Działu;
  9. udział w pracach zespołów i komisji rektorskich dotyczących spraw socjalnych;
  10. w ramach prowadzenia Przedszkola PW:
   1. sprawowanie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zachowaniem szczególnej troski o ich dobro i bezpieczeństwo,
   2. opracowywanie i przygotowywanie podstawowych programów zajęć dla dzieci oraz przygotowanie oferty zajęć ponadprogramowych, z uwzględnieniem propozycji wnoszonych przez rodziców,
   3. rejestrowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola i sporządzanie list dzieci przyjętych na dany rok szkolny,
   4. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych dla Przedszkola,
   5. rozliczanie kosztów prowadzenia działalności Przedszkola,
   6. sporządzanie dla kierownictwa Uczelni sprawozdań ze zrealizowanych świadczeń opiekuńczych na rzecz dzieci,
   7. współpraca z jednostkami zewnętrznymi, w obszarze dotyczącym działalności Przedszkola PW.
 3. W skład Działu Socjalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne będące zakładowymi obiektami socjalnymi:
  1. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Grybowie;
  2. Ośrodek Wypoczynkowy w Sarbinowie;
  3. Ośrodek Wypoczynkowy w Ubliku;
  4. Ośrodek Wypoczynkowy w Wildze;
  5. Przedszkole PW.
 4. Przedszkole PW jest komórką organizacyjną właściwą do organizowania i realizowania opieki przedszkolnej nad dziećmi pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej oraz w miarę posiadania wolnych miejsc dla dzieci osób spoza Uczelni.
 5. Działalność zakładowych obiektów socjalnych oraz Przedszkola PW, określonych w ust. 3, finansowana jest z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz może być dofinansowywana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 800 oraz  w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z zachowaniem reguły, że koszty bieżące powinny być równoważone przychodami z ich działalności.
 6. Dział Socjalny podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. ogólnych.