Dział Inwentaryzacji

ul. Koszykowa 80, lok. nr 10
02-008 Warszawa

tel. miejski: 22 234 65 98
fax: 22 234 50 13

Symbol: DZI

Kod: 80370000

 1. Dział Inwentaryzacji – DZI – jest jednostką organizacyjną administracji właściwą do organizowania i realizowania wszelkich czynności związanych z rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uczelni.
   
 2. Zakres działania Działu Inwentaryzacji obejmuje:
  1. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem likwidacji zużytych składników majątkowych Uczelni;
  2. opracowywanie wieloletnich planów inwentaryzacji ciągłej, sporządzanie na ich podstawie rocznych planów i szczegółowych harmonogramów oraz kontrola ich realizacji;
  3. prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu i harmonogramów operatywnych inwentaryzacji ciągłych;
  4. nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych i kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji;
  5. przeprowadzanie instruktażu dla komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych;
  6. gospodarkę formularzami w zakresie objętym pracą Działu;
  7. kontrolowanie właściwego przygotowania jednostek przed rozpoczęciem inwentaryzacji;
  8. ustalanie z Działem Ewidencji Majątku stanu księgowego rzeczowych składników majątku inwentaryzowanej jednostki oraz zabezpieczenie jej ksiągi kartotek na czas trwania spisu;
  9. przeprowadzanie wyrywkowych kontroli prac poszczególnych komisji i zespołów spisowych, w czasie trwania inwentaryzacji pod względem prawidłowośi kompletności spisu;
  10. udzielanie czynnej pomocy i nadzorowanie postępowania wyjaśniająw przedmiocie stawiania prawidłowych wniosków dotyczących ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych;
  11. przekazywanie pełnej dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji lub likwidacji rzeczowych składników majątku Uczelni do zatwierdzeniai kanclerzowi PW;
  12. przekazywanie zatwierdzonej przez kanclerza dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji lub likwidacji do Działu Ewidencji Majątku i do zainteresowanej jednostki PW;
  13. przeprowadzanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania;
  14. organizowanie posiedzeń i kancelaryjna obsługa prac Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.
    
 3. Dział Inwentaryzacji podlega kanclerzowi.