Dział Ekonomiczny

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A-B, p. 424

tel. wew.: 6563

Symbol: DE

Kod: 80050000

 1. Dział Ekonomiczny – DE – jest jednostką organizacyjną właściwą do wykonywania prac w zakresie procesu planowania i budżetowania, analiz ekonomicznych i rozliczeń oraz sprawozdawczości.
   
 2. Zakres działania Działu Ekonomicznego obejmuje:
  1. przygotowanie projektu prowizorium budżetowego, założeń do budżetu oraz budżetu Uczelni;
  2. przygotowanie projektu planu rzeczowo finansowego PW oraz projekcji planu wieloletniego PW dla MNiSzW;
  3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo finansowego i budżetu PW;
  4. koordynację prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, weryfikację projektów planów oraz przygotowanie propozycji zatwierdzenia planów pozytywnie zweryfikowanych;
  5. kontrolę realizacji planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych;
  6. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacjii finansowych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządzania Uczelnią;
  7. sporządzanie bądź koordynację sprawozdań dla organów Uczelni oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych, w tym zwłaszcza MNiSzW i GUS;
  8. sporządzanie obliczeń symulacyjnych dotyczących algorytmu dzielącego dotację MNiSzW na działalność dydaktyczną, koordynacja prac w zakresie kompletowania niezbędnych danych do algorytmu na potrzeby MNiSzW i Uczelni oraz podział dotacji na działalność dydaktyczną wg formuły algorytmicznej uchwalonej przez Senat;
  9. rozliczanie zleceń międzywydziałowych w działalności dydaktycznej;
  10. rozliczenia miesięczne i ewentualnie na życzenie wszystkich działalności i funduszy oraz środków wydzielonych na realizację określonych zadań zwanych umownie funduszami w podziale na jednostki organizacyjne bądź w innym układzie;
  11. rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków w rezerwie Rektora, przekazanych do dyspozycji prorektorów, dotacji celowej w dydaktyce, środków na promocję uczelni, realizację zadań w ramach Centralnego Funduszu Pracowniczego, ponadstandardowe usługi medyczne, Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni;
  12. rozliczanie środków na remonty finansowane centralnie w podziale na jednostki organizacyjne;
  13. rozliczanie środków na inwestycje w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne, w tym rozliczanie wyniku finansowego działalności umownej oraz projektów celowych w podziale na jednostki organizacyjne, rozliczanie odpisów amortyzacyjnych w podziale na jednostki organizacyjne;
  14. rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Rektora (odpisy amortyzacyjne, zysk);
  15. współudział w opracowaniu zasad i przeprowadzaniu podwyżki lub waloryzacji wynagrodzeń, w tym zwłaszcza sporządzanie obliczeń symulacyjnych, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów oraz arkuszy rozliczeniowych, rozliczanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń, naliczanie środków na podwyżki w podziale na jednostki organizacyjne, przygotowanie projektów pism w sprawie przekazania środków;
  16. obsługę procesu premiowania pracowników, w tym zwłaszcza przygotowanie projektów pism odnośnie wysokości wskaźników premiowych, weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków premiowych, comiesięczne rozliczanie premii w podziale na jednostki organizacyjne;
  17. naliczanie środków na nagrody specjalne dla nauczycielii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawie wypłacania nagród, weryfikacja wnioskowanych nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przygotowanie projektów decyzji dotyczących nagród wypłacanych z rezerwy Rektora oraz rozliczanie środków na nagrody;
  18. weryfikację wykazów innych niestałych składników wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym, w tym zwłaszcza wynagrodzenia zwiększonego na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzeń dla opiekunów praktyk studenckich, wynagrodzeń za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;
  19. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zwłw zakresie problematyki ekonomicznej i finansowej;
  20. współpracę z Senacką Komisją ds. Mienia i Finansów, przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;
  21. uczestnictwo w innych komisjach lub zespołach zgodnie z decyzją Władz Uczelni;
  22. sporządzanie sprawozdań z działalności spółek kapitałowych z udziałem PW.
    
 3. Dział Ekonomiczny podlega kanclerzowi.