Biuro Spraw Osobowych

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A-B, p. 226

tel.: (22) 234 + wew: 62-43

tel. miejski: (22) 628-73-41

fax: (22) 234-62-88

tel. miejski: 628-73-41
tel. wew.: 6243
fax: 234-62-88
e-mail: sekretariat.bsoSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: BSO

Kod: 80030000

 1. Biuro Spraw Osobowych – BSO – jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie prowadzenia spraw osobowych pracowników PW związanych z procesem ich zatrudniania i zwalniania oraz przebiegiem zatrudnienia.
 2. Zakres działania Biura Spraw Osobowych obejmuje, w szczególności:
  1. merytoryczną weryfikację wniosków o zatrudnienie pracowników oraz przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, w tym przygotowywanie aktów mianowania i umów o pracę;
  2. prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, podnoszeniem wynagrodzenia, przeprowadzaniem regulacji płac, przyznawaniem dodatków, odpraw i odszkodowań, powoływaniem do pełnienia funkcji i odwoływaniem z ich pełnienia, nagradzaniem i karaniem pracowników, udzielaniem urlopów, innych niż wypoczynkowe;
  3. merytoryczną weryfikację wniosków o rozwiązanie stosunków pracy oraz przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy, w tym wydawanie świadectw pracy;
  4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
  5. prowadzenie spraw pracowników przechodzących na emeryturę, współpraca w tym zakresie z ZUS;
  6. współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
  7. wydawanie nauczycielom akademickim legitymacji uprawniającej do zniżki przy przejazdach środkami PKP;
  8. zgłaszanie, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  9. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników oraz przekazywanie dokumentacji osobowej byłych pracowników do archiwum;
  10. prowadzenie i aktualizację kadrowego systemu informatycznego;
  11. kierowanie pracowników do szkół, na studia i kursy w celu podnoszenia kwalifikacji zgodnie przepisami dotyczącymi zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych;
  12. prowadzenie analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia dla potrzeb GUS, MNiSzW, kierownictwa Uczelni i innych;
  13. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w obszarze spraw pracowniczych, w szczególności z Działem Płac i Działem Ekonomicznym w zakresie: ustalania i wypłaty wynagrodzeń, dokumentacji emerytalno-rentowej i kapitału początkowego oraz sprawozdawczości;
  14. udzielanie wyjaśnień i instruktażu z zakresu przepisów dotyczących spraw pracowniczych;
  15. współpraca i udział w pracach zespołów i komisji rektorskich i senackich;
  16. współudział przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie spraw pracowniczych;
  17. administrowanie czasem pracy pracowników PW w systemie informatycznym  SAP HR polegającym na:
   1. monitorowaniu i sygnalizowaniu nieprawidłowości w zakresie prawidłowego i terminowego rozliczania czasu pracy przez jednostki organizacyjne PW zgodnie z ogłaszanym w systemie SAP HR harmonogramem,
   2. udzielaniu wyjaśnień i instruktażu jednostkom organizacyjnym PW w zakresie prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy,
   3. zlecaniu dokonywania niezbędnych zmian w konfiguracji systemu SAP HR w zakresie czasu pracy do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej;
   4. bieżącym śledzeniu zmian w przepisach prawnych i unormowaniach Uczelni w zakresie czasu pracy i inicjowaniu koniecznych zmian konfiguracyjnych w systemie SAP HR,
   5. sporządzaniu niezbędnych raportów w zakresie czasu pracy dla celów analitycznych lub statystycznych dla władz Uczelni, MNiSzW, GUS itp.
 3. Zadnia określone w ust. 2 pkt 18 wykonuje Administrator Czasu Pracy, który podlega organizacyjne i merytorycznie kierownikowi BSO, z tym że w zakresie funkcjonalności w obszarze czasu pracy w systemie SAP HR - kierownikowi Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.
 4. Biuro Spraw Osobowych podlega kanclerzowi, decyzje merytoryczne podejmuje Rektor lub odpowiednio prorektor właściwy ds. ogólnych albo kanclerz - zgodnie z kompetencjami.