Biuro Organizacyjno Prawne

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, p. 124

tel. miejski: 22 234 58 17
tel. wew.: 5817
fax: 22 234 59 39

Symbol: BOP

Kod: 80020000

 1. Biuro Organizacyjno Prawne – BOP – jest jednostką organizacyjną właściwą do realizowania bieżącej obsługi prawnej Uczelni, kancelaryjno-technicznej obsługi kanclerza i jego zastępców oraz zadań organizacyjnych na rzecz Uczelni wskazanych przez Rektora lub kanclerza.
    
 2. Zakres działania Biura Organizacyjno Prawnego obejmuje:
  1. udzielanie porad prawnych i pomocy w interpretowaniu przepisów osobom funkcyjnym i pracownikom PW na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  2. przygotowywanie we współpracy z jednostkami merytorycznymi projektów wewnętrznych aktów prawnych lub ich uzgadnianie pod względem legislacyjno-redakcyjnym;
  3. opiniowanie projektów: umów cywilnoprawnych, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów przygotowywanych w Uczelni;
  4. sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu funkcjonowania Uczelni;
  5. reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach przez sądami i organami administracji publicznej;
  6. ewidencjonowanie i doraźne archiwizowanie oryginałów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora i kanclerza;
  7. tworzenie i prowadzenie systemu LEX-BAW - bazy aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Rektora, kanclerza i Senat PW;
  8. organizacyjna i kancelaryjno-techniczna obsługa kanclerza oraz jego zastępców;
  9. koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży kanclerza oraz jego zastępców;
  10. przygotowywanie planów i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych w odniesieniu do zastępów kanclerza i kierowników działów administracji centralnej;
     
 3. Radcowie prawni zatrudnieni w Biurze na podstawie umowy o pracę, pod względem merytorycznym podlegają Rektorowi.
    
 4. Biuro Organizacyjno Prawne podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny w zakresie struktury organizacyjnej PW oraz tworzenia wewnętrznych aktów prawnych sprawuje prorektor ds. ogólnych.