Biuro Obsługi Prawnej

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, p. 124

tel. miejski: 22 234 58 17
tel. wew.: 5817
fax: 22 234 59 39

Symbol: BOP

Kod: 80020000

 Do zakresu działania Biura Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych i pomocy w interpretowaniu przepisów pracownikom PW;
 2. przygotowywanie samodzielnie lub we współpracy z jednostkami merytorycznymi projektów wewnętrznych aktów prawnych Politechniki Warszawskiej lub ich uzgadnianie i opiniowanie pod względem legislacyjno-redakcyjnym;
 3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: umów cywilnoprawnych, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów przygotowywanych w Uczelni;
 4. konsultowanie treści oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym, w tym pod względem właściwego zabezpieczenia interesów PW, umów i porozumień zawieranych przez PW;
 5. sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu funkcjonowania Uczelni;
 6. reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach przez sądami i organami administracji publicznej, w przypadkach wskazanych przez Rektora lub kanclerza;
 7. ewidencjonowanie i doraźne archiwizowanie oryginałów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora i kanclerza;
 8. tworzenie i prowadzenie systemu LEX-BAW - bazy aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Rektora, Radę Uczelni, Senat PW i kanclerza;
 9. przygotowanie i występowanie z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego;
 10. występowanie do ministerstw lub innych urzędów centralnych z pytaniami prawnymi;
 11. formalno-prawną obsługę Rektora i rad naukowych dyscyplin.