Zakład Konserwacyjno - Remontowy

Gmach Biurowy,
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
kl. C, pok. 146 a

tel. miejski: 603 610 275
tel. wew.: (22) 234 62 22

Symbol: ZKR

Kod: 83450000

Zakład Konserwacyjno Remontowy – ZKR – jest jednostką organizacyjną właściwą do stałego monitorowania i utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów Uczelni poprzez realizację robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjno – naprawczych.
 

Zakres działania Zakładu Konserwacyjno Remontowego obejmuje:

 1. realizację robót remontowych i naprawczych na zlecenie kanclerza lub jego zastępców oraz na zlecenie innych jednostek organizacyjnych Uczelni;
 2. wykonywanie prac inwestycyjnych zlecanych w zakresie zadań objętych planem Centralnego Funduszu Remontowego;
 3. działania interwencyjne podejmowane w czasie awarii, mające na celu zabezpieczenie obiektów przed ewentualnymi jej skutkami;
 4. prowadzenie stałej konserwacji obiektów, zgodnie z zawartymi umowami oraz prac konserwacyjno naprawczych na zlecenie poszczególnych jednostek organizacyjnych PW;
 5. pełnienie dyżurów służb technicznych w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany;
 6. organizowanie prowadzenia robót, w tym zabezpieczenie zaopatrzenia materiałowego i transportu oraz organizacji terenu budowy;
 7. dokonywanie rozliczeń w zakresie czasu pracy i obrotu materiałowego oraz fakturowania robót;
 8. współuczestniczenie w okresowych, technicznych przeglądach budynków;
 9. prowadzenie podręcznych magazynków materiałowych.

W skład Zakładu Konserwacyjno- Remontowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Finansowa, wykonująca następujące zadania:

 • przygotowywanie założeń do planu rzeczowo finansowego ZKR oraz rozliczanie jego realizacji,
 • prowadzenie gospodarki finansowej ZKR,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym list płac pracowników Zakładu,
 • kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur oraz rozliczeń gotówkowych i przelewowych,
 • dokonywanie finansowego rozliczania zleceń wykonywanych przez Zakład oraz wystawianie wewnętrznych dokumentów obciążeniowych,
 • rozliczanie kosztów własnych w podziale na Grupy Robót,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych ZKR,
 • przygotowywanie dokumentów oraz koordynowanie przebiegu procesu inwentaryzacji i likwidacji;

Sekcja Zaopatrzenia i Transportu, wykonująca następujące zadania:

 • terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami realizowanie zakupów i dostaw materiałów według potrzeb zgłaszanych przez jednostki ZKR,
 • zabezpieczenie logistyczne realizacji zleceń,
 • terminowe przekazywanie do Sekcji Finansowej odpowiednio przygotowanych faktur i rozliczeń,
 • prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce magazynowej,
 • ewidencjonowanie przebiegów pojazdów oraz dokonywanie rozliczeń kosztów eksploatacji i zużycia paliwa,
 • wydawanie i odpowiednie ewidencjonowanie odzieży ochronnej, indywidualnych środków ochrony oraz środków czystości,
 • przekazywanie do naprawy oraz nadzorowanie jej przebiegu sprzętu i narzędzi należących do ZKR,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym pojazdów eksploatowanych przez ZKR;

Grupa Robót Sanitarnych, wykonująca następujące zadania:

 • wykonywanie konserwacji i remontów węzłów oraz instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonywanie konserwacji i remontów instalacji oraz armatury ciepłej i zimnej wody,
 • wykonywanie konserwacji i remontów instalacji kanalizacyjnej w budynkach,
 • konserwacja instalacji oraz wymiana armatury i urządzeń gazowych,
 • zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
 • pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
 • prowadzenie magazynku podręcznego;

Grupa Robót Elektrycznych, wykonująca następujące zadania:

 • wykonywanie nowych instalacji niskiego napięcia,
 • budowa i wyposażenie rozdzielnic,
 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach,
 • montaż instalacji sterowniczych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych
 • wykonywanie instalacji odgromowych,
 • konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych,
 • zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
 • pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
 • prowadzenie magazynku podręcznego;

Grupa Robót Ogólnobudowlanych, wykonująca następujące zadania:

 • wykonywanie remontów pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych,
 • wykonywanie konserwacji i napraw z branży robót stolarsko – szklarskich,
 • wykonywanie nowych mebli na podstawie projektów,
 • wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót ślusarskich,
 • wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót tapicerskich
 • prowadzenie magazynku podręcznego.

Zakład Konserwacyjno- Remontowy podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.