Dział Telekomunikacji

Gmach Biurowy,
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
klatka C, pok. 238

tel. miejski: (22) 234 66 60
tel. wew.: 66 60

Symbol: DTK

Kod: 83180000

Dział Telekomunikacji – DTK – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi sieci telefonicznej całej Uczelni oraz sieci teleinformatycznej i stanowisk komputerowych administracji centralnej.
 

Zakres działania Działu Telekomunikacji obejmuje:

 1. zarządzanie siecią telekomunikacyjną PW, w tym:
  1. administrowanie planem numeracji telefonów wewnętrznych oraz zasobami telefonów miejskich,
  2. bieżąca współpraca  z użytkownikami usług telefonicznych stacjonarnych i łączy telekomunikacyjnych  na terenie Uczelni,
  3. bieżąca współpraca z operatorami  w zakresie realizacji umów o świadczenie usług telefonicznych i dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb Uczelni oraz  realizacji instalacji telekomunikacyjnych na terenie Uczelni,
  4. dozór techniczny nad infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej,
  5. doradztwo techniczne oraz udział w przygotowaniu i realizacji prac remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie sieci telekomunikacyjnej na terenie Uczelni;
 2. obsługę systemów, urządzeń telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej sieci kablowej oraz abonentów sieci telefonicznych stacjonarnych, w tym:
  1. nadzór nad bieżącą eksploatacją central telefonicznych, urządzeń telekomunikacyjnych i telekomunikacyjną siecią kablową,
  2. realizację wniosków abonentów telefonów wewnętrznych i miejskich, dotyczących zmiany uprawnień lub dodatkowych usług,
  3. prowadzenie ewidencji i rejestracji danych dotyczących abonentów sieci telefonicznej stacjonarnej, dla taryfikacji ruchu telefonicznego wychodzącego z sieci PW,
  4. prowadzenie comiesięcznej taryfikacji ruchu telefonicznego wychodzącego  z sieci PW, archiwizację wyników taryfikacji oraz sporządzanie wykazów dla potrzeb rozliczania jednostek organizacyjnych PW, z tytułu korzystania z usług abonenckich realizowanych z telefonów wewnętrznych i miejskich,
  5. przygotowanie dokumentacji technicznej do SIWZ w postępowaniach o zamówienia publiczne na dostawę usług telekomunikacyjnych;
 3. obsługę węzłów dystrybucyjnych i sieci strukturalnej administracji centralnej Uczelni, w tym:
  1. wsparcie użytkowników w sytuacjach awaryjnych,
  2. bieżącą współpracę z administratorami sieci komputerowej przy dokonywaniu przełączeń użytkowników zmieniających lokalizację oraz dokonywaniu zmian instalacyjnych  w sieci strukturalnej administracji centralnej Uczelni.

Dział Telekomunikacji podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.