Administracja Budynków Mieszkalnych

Teren Główny

ul. Nowowiejska 22/22, kl. IV, p. 1

tel. wew.: 6347
fax: 22 625 75 40

Symbol: ABM

Kod: 83420100

 1. Administracja Budynków Mieszkalnych – ABM – jest jednostką organizacyjną właściwą do administrowania budynkami mieszkalnymi będącymi w posiadaniu Politechniki Warszawskiej, samofinansującą i prowadzącą wyodrębnioną wewnętrznie w ramach PW księgowość.
 2. Zakres działania Administracji Budynków Mieszkalnych obejmuje:
  1. zarządzanie mieniem oraz środkami finansowymi będącymi w dyspozycji ABM;
  2. obsługę eksploatacyjną budynków mieszkalnych będących w administrowaniu jednostki;
  3. obsługę finansową najemców lokali mieszkalnych i użytkowych;
  4. współpracę ze służbami technicznymi Uczelni.
 3. W skład Administracji Budynków Mieszkalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Sekcja Dozorców, wykonująca następujące zadania:
   1. utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym posesji i terenów przynależnych,
   2. zgłaszanie do administracji konieczności wykonania na terenie posesji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
   3. przyjmowanie zgłoszeń od najemców lokali o zaistniałych awariach i powiadamianie o zaistniałych faktach pracowników administracji i służb technicznych,
   4. wywieszanie flag państwowych w terminach ogłoszonych,
   5. dostarczanie najemcom lokali wszelkiej korespondencji przekazywanej przez pracowników Uczelni;
  2. Sekcja Finansowo Ekonomiczna, wykonująca następujące zadania:
   1. prowadzenie gospodarki finansowej ABM,
   2. sporządzanie dokumentacji płacowej, rozdzielnika płac oraz rozliczanie osobowego i bezosobowego funduszu płac pracowników ABM
   3. prowadzenie ewidencji czasu pracy kartotek wynagrodzeń pracowników ABM,
   4. sporządzanie dokumentacji w programie „Płatnik” w odniesieniu do pracowników jednostki,
   5. przygotowywanie rocznych i miesięcznych planów finansowo-rzeczowych oraz kontrola realizacji ich wykonania,
   6. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
   7. przygotowywanie umów najmu i aneksów czynszowych na lokale mieszkalne i użytkowe oraz prowadzenie obsługi finansowej lokali użytkowych,
   8. prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
   9. prowadzenie pełnej, wyodrębnionej wewnętrznie w ramach Politechniki Warszawskiej księgowości syntetycznej i analitycznej z działalności ABM,
   10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych ABM,
   11. prowadzenie kartotek BHP pracowników ABM,
   12. ustalanie danych i kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,
   13. przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań na potrzeby jednostek administracji centralnej,
   14. prowadzenie teczek kopii akt pracowników jednostki;
  3. Sekcja Konserwacyjno Naprawcza, wykonująca następujące zadania:
   1. utrzymywanie w należytym stanie technicznym podległych budynków mieszkalnych,
   2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii instalacji i urządzeń,
   3. usuwanie i naprawa drobnych usterek oraz bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia budynków w branżach:
    • elektrycznej,
    • hydraulicznej,
    • ślusarskiej,
    • stolarsko szklarskiej,
   4. rozliczanie materiałów narzędzi i czasu pracy w kartach pracy konserwatorów.
 4. Administracja Budynków Mieszkalnych podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.