Administracja Budynków Mieszkalnych

Teren Główny
ul. Nowowiejska 22/22,
00-665 Warszawa
kl. IV, p. 1

tel. miejski: (22) 234 63 47
tel. wew.: 6347

Symbol: ABM

Kod: 83420100

Administracja Budynków Mieszkalnych – ABM – jest jednostką organizacyjną właściwą do administrowania budynkami mieszkalnymi będącymi w posiadaniu Politechniki Warszawskiej, samofinansującą i prowadzącą wyodrębnioną wewnętrznie w ramach PW księgowość.

Zakres działania Administracji Budynków Mieszkalnych obejmuje:

 1. zarządzanie mieniem oraz środkami finansowymi będącymi w dyspozycji ABM;
 2. obsługę eksploatacyjną budynków mieszkalnych będących w administrowaniu jednostki;
 3. obsługę finansową najemców lokali mieszkalnych i użytkowych;
 4. współpracę ze służbami technicznymi Uczelni.

W skład Administracji Budynków Mieszkalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Dozorców, wykonująca następujące zadania:

 1. utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym posesji i terenów przynależnych,
 2. zgłaszanie do administracji konieczności wykonania na terenie posesji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
 3. przyjmowanie zgłoszeń od najemców lokali o zaistniałych awariach i powiadamianie o zaistniałych faktach pracowników administracji i służb technicznych,
 4. wywieszanie flag państwowych w terminach ogłoszonych,
 5. dostarczanie najemcom lokali wszelkiej korespondencji przekazywanej przez pracowników Uczelni;

Sekcja Finansowo - Ekonomiczna, wykonująca następujące zadania:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej ABM,
 2. sporządzanie dokumentacji płacowej, rozdzielnika płac oraz rozliczanie osobowego i bezosobowego funduszu płac pracowników ABM
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy kartotek wynagrodzeń pracowników ABM,
 4. sporządzanie dokumentacji w programie „Płatnik” w odniesieniu do pracowników jednostki,
 5. przygotowywanie rocznych i miesięcznych planów finansowo-rzeczowych oraz kontrola realizacji ich wykonania,
 6. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 7. przygotowywanie umów najmu i aneksów czynszowych na lokale mieszkalne i użytkowe oraz prowadzenie obsługi finansowej lokali użytkowych,
 8. prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
 9. prowadzenie pełnej, wyodrębnionej wewnętrznie w ramach Politechniki Warszawskiej księgowości syntetycznej i analitycznej z działalności ABM,
 10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych ABM,
 11. prowadzenie kartotek BHP pracowników ABM,
 12. ustalanie danych i kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,
 13. przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań na potrzeby jednostek administracji centralnej,
 14. prowadzenie teczek kopii akt pracowników jednostki;

Sekcja Konserwacyjno- Naprawcza, wykonująca następujące zadania:

 1. utrzymywanie w należytym stanie technicznym podległych budynków mieszkalnych,
 2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii instalacji i urządzeń, usuwanie i naprawa drobnych usterek oraz bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia budynków w branżach: elektrycznej, hydraulicznej, ślusarskiej, stolarsko - szklarskiej,
 3. rozliczanie materiałów narzędzi i czasu pracy w kartach pracy konserwatorów.

Administracja Budynków Mieszkalnych podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.