Biuro Karier

ul. Polna 50, pok. 501-507
00-644 Warszawa

tel. miejski: 22 234 63 67
tel. wew.: 6367
fax: 22 234 5803
e-mail: biurokarierSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: BRK

Kod: 82070000

 1. Biuro Karier – BRK – jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie zawodowej promocji studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.
    
 2. Zakres działania Biura Karier obejmuje:
  1. prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów PW;
  2. organizowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy;
  3. zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Uczelni informacji dotyczących ofert pracy stałej, czasowej oraz praktyk i staży;
  4. zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Politechniki Warszawskiej informacji o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą;
  5. pozyskiwanie ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów PW;
  6. organizowanie w Uczelni prezentacji firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej;
  7. prowadzenie baz danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, praktyk zawodowych i staży;
  8. prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego rynku pracy i rozwoju zawodowego. 
     
 3. Biuro Karier podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.