Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. C, pok. 142

tel. wew.: 1589

Symbol: SKZ

Kod: 80780000

 1. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (SKZ) – jest samodzielnym stanowiskiem pracy właściwym do koordynowania zadań związanych z kontrolą zarządczą w PW.
 2. Zakres działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej obejmuje:
  1. monitorowanie i sporządzanie wyprzedzających analiz potencjalnych słabości kontroli zarządczej;
  2. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych PW w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej - wsparcie merytoryczne dla wydziałów;
  3. współpraca z prorektorem ds. ogólnych w zakresie kontroli zarządczej w PW;
  4. koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
  5. weryfikacja i analiza oświadczeń wszystkich jednostek organizacyjnych PW dotyczących kontroli zarządczej;
  6. sporządzanie rocznego oświadczenia Rektora PW dotyczącego kontroli zarządczej;
  7. przygotowywanie bieżących propozycji przyporządkowywania wewnętrznych aktów prawnych do poszczególnych obszarów kontroli zarządczej;
  8. współpraca z Biurem Organizacyjno  Prawnym w zakresie kontroli zarządczej;
  9. wsparcie w procesie oceny i zarządzania ryzykiem;
  10. udział w planowaniu i realizacji procesów zarządzania strategią;
  11. współpraca z prorektorem ds. rozwoju w zakresie strategii PW;
  12. analiza współzależności pomiędzy celami strategicznymi PW;
  13. monitorowanie i analiza rocznych sprawozdań dziekanów z działalności wydziałów pod kątem realizacji strategii rozwoju jednostki i Politechniki Warszawskiej;
  14. przygotowywanie rocznego raportu o stanie realizacji strategii rozwoju w PW.
 3. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.