Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20

kl. C, pok. 142

tel. miejski: (22) 234 15 89
tel. wew.: 1589

Symbol: SKZ

Kod: 80780000

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (SKZ) – jest samodzielnym stanowiskiem pracy właściwym do koordynowania zadań związanych z kontrolą zarządczą w PW.

Zakres działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej obejmuje:

 1. monitorowanie i sporządzanie wyprzedzających analiz potencjalnych słabości kontroli zarządczej;
 2. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych PW w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej - wsparcie merytoryczne dla wydziałów;
 3. współpraca z prorektorem ds. ogólnych w zakresie kontroli zarządczej w PW;
 4. koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
 5. weryfikacja i analiza oświadczeń wszystkich jednostek organizacyjnych PW dotyczących kontroli zarządczej;
 6. sporządzanie rocznego oświadczenia Rektora PW dotyczącego kontroli zarządczej;
 7. przygotowywanie bieżących propozycji przyporządkowywania wewnętrznych aktów prawnych do poszczególnych obszarów kontroli zarządczej;
 8. współpraca z Biurem Obsługi Prawnej w zakresie kontroli zarządczej;
 9. wsparcie w procesie oceny i zarządzania ryzykiem;
 10. udział w planowaniu i realizacji procesów zarządzania strategią;
 11. współpraca z prorektorem ds. rozwoju w zakresie strategii PW;
 12. analiza współzależności pomiędzy celami strategicznymi PW;
 13. monitorowanie i analiza rocznych sprawozdań dziekanów z działalności wydziałów pod kątem realizacji strategii rozwoju jednostki i Politechniki Warszawskiej;
 14. przygotowywanie rocznego raportu o stanie realizacji strategii rozwoju w PW.

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.