Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa 
pok. 24, 25

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

tel. miejski: (22) 234 17 60
tel. wew.: (22) 234 13 15
e-mail: wsparcie.sonSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: https://www.bisou.pw.edu.pl

Symbol: BiSOU

Kod: 18220000

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni- (BiSOU) jest jednostką organizacyjną PW właściwą do wspierania działalności pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i rzeczników zaufania, pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i kwestiami dostępnościowymi, obsługi zgłoszeń osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów), a także organizowania i realizowania pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW oraz realizowania zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach BiSOU działa sekcja psychologów zajmująca się doraźnym psychologicznym wsparciem dedykowanym wszystkim członkom społeczności uczelnianej (studentom, doktorantom, a także pracownikom naukowym i administracyjnym) oraz sekcja realizująca zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu. 

Zakres działania Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni obejmuje w szczególności:

  1. koordynowanie lub podejmowanie czynności mających na celu rozwiązywanie konfliktów wynikających z występowania zjawisk niepożądanych z zakresu równego traktowania, w tym molestowania i mobbingu w środowisku uczelnianym (studenci, doktoranci, pracownicy);
  2. Świadczenie pomocy psychologicznej dla studentów, doktorantów i pracowników PW;
  3. obsługę wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych we współpracy z kanclerzem PW pod nadzorem prorektora ds. studenckich;
  4. obsługę procesu wynikającego ze zgłoszeń osób sygnalizujących naruszenia prawa, lub chcących zapobiec temu zjawisku;
  5. prowadzenie i współorganizowanie kampanii społecznych dotyczących problematyki obejmującej Strategię Społecznej Odpowiedzialności PW, w tym z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu, a także zadań wynikających z Planu Równości Płci;
  6. prowadzenie i współorganizowanie szkoleń dla pracowników i studentów PW (w porozumieniu z samorządem studentów oraz doktorantów a także ze związkami zawodowymi) z zakresu problematyki objętej Strategią Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w tym realizacja zadań z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu , tj. m. in. molestowaniu czy mobbingowi oraz przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom;
  7. organizowanie konsultacji i szkoleń z zakresu problematyki Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dla wydziałowych rzeczników zaufania i prodziekanów ds. studenckich;
  8. współpraca ze związkami zawodowym działającymi w PW oraz ze społecznymi inspektorami pracy z zakresie SOU;
  9. współpraca z samorządem studentów i samorządem doktorantów w PW w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu;
  10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie realizacji zadań mających a celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w PW;
  11. tworzenie i redagowanie strony internetowej z wyodrębnionym adresem w domenie pw.edu.pl poświęconej zadaniom BiSOU;
  12. tworzenie rocznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności i przygotowywanie rekomendacji działań służących przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym na PW. 

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawują, zgodnie z kompetencjami: prorektor ds. ogólnych, prorektor ds. studenckich oraz prorektor ds. nauki.