Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa 
pok. 24, 25

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

tel. miejski: (22) 234 17 60
tel. wew.: (22) 234 13 15
e-mail: wsparcie.sonSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: https://www.son.pw.edu.pl

Symbol: BiSOU

Kod: 18220000

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni- BiSOU- jest jednostką organizacyjną właściwą do wspierania działalności pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i rzeczników zaufania, obsługi zgłoszeń osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów), a także organizowania i realizowania pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW oraz realizowania zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zakres działania Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie kampanii społecznych i szkoleń z zakresu realizacji Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej oraz realizacji Planu Równości Płci;
 2. organizowanie szkoleń pracowników z zakresu problematyki nierównego traktowania i mobbingu oraz przeciwdziałania tym zjawiskom;
 3. współorganizowanie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW szkoleń z zakresu problematyki nierównego traktowania studentów i doktorantów;
 4. tworzenie materiałów informacyjnych na temat zakazu nierównego traktowania i mobbingu i ich udostępnianie wszystkim pracownikom;
 5. współtworzenie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW materiałów informacyjnych na temat zakazu nierównego traktowania i ich udostępnianie wszystkim studentom i doktorantom;
 6. organizowanie szkoleń i konsultacji dla rzeczników zaufania;
 7. prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi;
 8. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w PW oraz ze społecznymi inspektorami pracy w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi;
 9. współpraca z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu;
 10. podejmowanie lub koordynowanie czynności mających na celu rozwiązywanie konfliktów wynikających z występowania zjawisk nierównego traktowania i mobbingu w stosunku do pracowników PW oraz zjawisk nierównego traktowania w stosunku do studentów i doktorantów;
 11. tworzenie rocznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności i przygotowywanie rekomendacji działań służących przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu i mobbingowi w PW;
 12. współpracę z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu nierównego traktowania i mobbingu w PW;
 13. obsługę zgłoszeń osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów);
 14. świadczenie pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW;
 15. obsługę procesu wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych we współpracy z kanclerzem;
 16. tworzenie i redagowanie strony internetowej z wyodrębnionym adresem w domenie pw.edu.pl, poświęconej polityce Uczelni w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu studentów i doktorantów, wsparcia Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, realizacji Planu Równości Płci, Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej;
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

Wewnętrzną komórką organizacyjną Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni jest Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawują, zgodnie z kompetencjami: prorektor ds. ogólnych, prorektor ds. studenckich oraz prorektor ds. nauki.