Biuro Rektora

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa
p. 106

tel. miejski: (22) 234 71 00
tel. wew.: 7100, 7419
e-mail: rektoratSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: BR

Kod: 18010000

Biuro Rektora - BR- jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi administracyjnej i organizacyjnej Rektora, Senatu, Rady Uczelni, prorektorów, pełnomocników Rektora, komisji rektorskich i komisji senackich. 

Zakres działania Biura Rektora obejmuje:

 1. zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji, w tym prowadzenie kancelarii Uczelni, zarządzanie dokumentacją (w tym dokumentacją elektroniczną); 
 2. organizowanie i kancelaryjną obsługę uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych uroczystości i spotkań okolicznościowych z udziałem Rektora i prorektorów; 
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem odznaczeń państwowych i uczelnianych; 
 4. prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw/upoważnień, umów/porozumień zawieranych przez PW, umów cywilno-prawnych, kół naukowych, organizacji studenckich, nadanych tytułów doktora honoris causa, Medalu Młodego Uczonego, Medalu PW, odznaki „Zasłużony dla PW”, upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydawanych przez Rektora, wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi, dokumentacji Senatu i Rady Uczelni; 
 5. prowadzenie wykazu zmarłych profesorów; 
 6. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń studenckich i pracowniczych Uczelni; 
 7. koordynowanie i kancelaryjną obsługę procesu przyznawania absolwentom Złotych Dyplomów; 
 8. koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora; 
 9. kancelaryjną obsługę konkursów nadzorowanych przez Rektora i prorektorów; 
 10. kancelaryjną obsługę Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich; 10a) obsługę administracyjno-biurową rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów; 
 11. przyjmowanie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji; 
 12. prowadzenie sekretariatów Rektora i prorektorów; 
 13. koordynowanie, organizowanie i obsługę spotkań, zebrań i podróży Rektora i prorektorów; 
 14. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej; 
 15. przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz udzielanie odpowiedzi; 
 16. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem e-PUAP-u; 
 17. organizacyjną i kancelaryjną obsługę Senatu, Rady Uczelni, posiedzeń stałych komisji Senatu oraz komisji rektorskich; 
 18. planowanie, nadzorowanie i monitorowanie budżetu Rektora i prorektorów; 
 19. obsługę zamówień publicznych przygotowywanych na potrzeby Rektora i prorektorów; 
 20. sporządzanie raportów z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rektora i prorektorów. 

Komórką organizacyjną Biura Rektora jest Kancelaria.

Biurem zarządza kierownik Biura, koordynując działalność jednostki.

Biuro Rektora podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.