Zespół Audytu Wewnętrznego

Gmach biurowy 
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
kl. B, pok. 608, 609

tel. miejski: (22) 234 71 95
tel. wew.: 7195

Symbol: ZAW

Kod: 18740000

  

Zespół Audytu Wewnętrznego – ZAW – jest jednostką organizacyjną właściwą do: 

 1. wspierania władz Uczelni w realizacji celów i zadań poprzez systematyczne badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i dostarczania Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że system ten działa prawidłowo (czynności zapewniające); 
 2. wykonywania czynności mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w tym składanie wniosków, udzielanie konsultacji, doradzanie (czynności doradcze). 

Zakres działania Zespołu Audytu Wewnętrznego obejmuje: 

 1. dokonywanie analizy ryzyka i ustalanie według niego kolejności poddawania audytowi wewnętrznemu wszystkich obszarów działalności Uczelni; 
 2. badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w procesie kierowania Uczelnią, a w szczególności: 
  1. przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, 
  2. ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej, 
  3. ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, programów, strategii i standardów ustanowionych przez organa Uczelni, 
  4. ocenę zabezpieczenia mienia Uczelni, 
  5. ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uczelni, 
  6. przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Uczelni z planowanymi wynikami i celami, 
  7. ocenę dostosowania działań Uczelni do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
 3. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania Uczelni. 

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej określa odrębne zarządzenie Rektora. 

Zespół Audytu Wewnętrznego podlega Rektorowi.