Dział Księgowości

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. B, p. 305

tel. miejski: (22) 234 63 46
tel. wew.: 6346

Symbol: DKD

Kod: 81810000

Dział Księgowości- DKD – jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu: ewidencji dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym, analizy kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych PW, sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych oraz innej sprawozdawczości finansowej.

Zakres działania Działu Księgowości obejmuje:

 1. księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach organizacyjnych;
 2. przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych, stanowiących podstawę do płatności walutowych oraz płatności dotyczących programów międzynarodowych;
 3. obsługę finansowo-księgową projektów badawczych i edukacyjnych;
 4. weryfikację i analizę księgowań kosztów, przychodów i funduszy;
 5. przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika z przepisów ustaw:
  a) podatku VAT,
  b) podatku dochodowego od osób prawnych,
  c) podatek u źródła,
  d) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. analizę i przygotowanie danych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
 7. przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdania finansowego Uczelni i sprawozdań statystycznych;
 8. administrowanie modułami CO Controling, FI Finanse, SD Sprzedaż i Dystrybucja w zakresie merytorycznym, w tym nadzór nad poprawnością i kompletnością danych w systemie finansowo-księgowym, tworzenie założeń do zmian w konfiguracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz testowanie wprowadzonych rozwiązań;
 9. tworzenie założeń do zmian w zakresie ewidencji księgowej w module MM Gospodarka materiałowa i przekazywanie ich administratorowi modułu MM;
 10. monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
 11. udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
 12. określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 10 i 11.

W skład Działu Księgowości wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Programów Międzynarodowych i Obsługi Dewizowej wykonująca następujące zadania:

 • przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych programów międzynarodowych oraz dowodów księgowych w walucie obcej,
 • obsługa finansowo-księgowa programów międzynarodowych,
 • obsługa płatności walutowych i płatności krajowych dotyczących programów międzynarodowych,
 • analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu programów międzynarodowych,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych programów międzynarodowych,
 • analiza i weryfikacja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi z tytułu dostaw towarów i usług,
 • analiza i wycena środków pieniężnych na kontach bankowych walutowych,
 • obsługa finansowo-księgowa wyjazdów zagranicznych w zakresie: wypłat zaliczek, przedpłat związanych z wyjazdami oraz rozliczania wyjazdów zagranicznych,
 • przygotowanie i analiza danych z zakresu rozliczeń dewizowych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;

Sekcja Księgowania Dokumentów wykonująca następujące zadania

 • księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach gospodarczych,
 • wprowadzanie i księgowanie pozostałych dowodów księgowych,
 • przyjmowanie, kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług i odwrotnym obciążeniem,
 • przyjmowanie faktur sprzedaży od jednostek organizacyjnych i przekazywanie do archiwizowania,
 • przyjmowanie i weryfikacja rejestrów VAT w celu sporządzenia deklaracji VAT,
 • sporządzanie sprawozdań JPK VAT i deklaracji VAT,
 • kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT;

Sekcja Analizy Kosztów wykonująca następujące zadania:

 • analiza zapisów na kontach księgowych kosztów, przychodów i funduszy,
 • obsługa finansowo-księgową projektów badawczych, edukacyjnych oraz pozostałych projektów krajowych,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych projektów,
 • analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu projektów,
 • analiza sald środków pieniężnych na kontach bankowych projektów,
 • przyjmowanie, weryfikacja i księgowanie poleceń księgowania,
 • uzgadnianie arkuszy spisu z natury prac w toku,\
 • tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
 • ewidencja i rozliczanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • przygotowanie i analiza danych z zakresu kosztów, przychodów i funduszy do rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej Uczelni.

Dział Księgowości podlega kwestorowi.