Dział Ewidencji Majątku

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. B, p.428

tel. wew.: (22) 234 66 34

Symbol: DEM

Kod: 1813

Dział Ewidencji Majątku – DEM – jest jednostką właściwą do ewidencjonowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, niskocennych składników majątku, materiałów i remontów.

Zakres działania Działu Ewidencji Majątku obejmuje:

 1. weryfikację i księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych w jednostkach organizacyjnych dowodów księgowych;
 2. wprowadzanie do modułu FI-AA Środki trwałe danych analitycznych (ilościowo-wartościowych) w zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku i innych składników w ewidencji pozabilansowej;
 3. przyjmowanie, kontrolę formalno-rachunkową i księgowanie dowodów dotyczących rozliczeń i zmian w składnikach majątku trwałego;
 4. naliczanie amortyzacji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 5. obsługę finansowo-księgową projektów inwestycyjnych;
 6. weryfikację wniosków o udzielenie zamówienia dotyczących inwestycji i remontów realizowanych centralnie pod kątem dostępności środków w planie inwestycji i w planie remontów;
 7. dekretowanie i księgowanie faktur zakupu dotyczących inwestycji i remontów realizowanych centralnie;
 8. sporządzanie rejestrów VAT dla inwestycji i remontów realizowanych centralnie;
 9. naliczanie i księgowanie wieloletniej korekty VAT środków trwałych oraz przekazywanie danych do jednostek organizacyjnych;
 10. prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji i remontów;
 11. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla budynków i budowli Uczelni;
 12. uzgadnianie sald w księgach inwentarzowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych ze stanem księgowym w systemie finansowo-księgowym w zakresie księgozbiorów;
 13. uzgadnianie stanu zapasów materiałów w magazynach jednostek organizacyjnych z ewidencją księgową;
 14. generowanie ksiąg inwentarzowych składników majątkowych i umieszczanie w repozytorium dostępnym dla jednostek organizacyjnych;
 15. uzgadnianie i potwierdzanie raportów końcowych z zakończonych inwestycji aparaturowych i budowlanych;
 16. uzgadnianie i poświadczanie stanów księgowych na protokołach weryfikacyjnych z przeprowadzonych inwentaryzacji;
 17. księgowanie rozliczenia inwentaryzacji;
 18. przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdania finansowego Uczelni i sprawozdań statystycznych;
 19. administrowanie modułem FI-AA w zakresie merytorycznym, w tym nadzór nad poprawnością i kompletnością danych w systemie, tworzenie założeń do zmian w konfiguracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz testowanie wprowadzonych rozwiązań;

Dział Ewidencji Majątku podlega kwestorowi.