Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa 

tel. wew.: (22) 234 57 69

Symbol: IOPP

Kod: 80350000

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej – IOPP – jest jednostką organizacyjną powołaną do organizowania ochrony przeciwpożarowej w Uczelni.

Zakres działania Inspektoratu obejmuje:

 1. prognozowanie, określanie zagrożeń wraz z oceną ich skutków i wnioskowaniem o aktualizację zarządzeń, oraz przedstawianie propozycji rozwiązań uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa Uczelni;
 2. lustrację obiektów i pomieszczeń Uczelni w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji;
 3. opiniowanie i konsultowanie opracowywanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków;
 4. udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej do SIWZ w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy sprzętu przeciwpożarowego itp.;
 5. udział we wprowadzeniach wykonawców na roboty inwestycyjne i remontowe;
 6. opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej;
 7. udział i doradztwo w rozpatrywaniu ryzyka zawodowego wraz z oceną i kwalifikacją zagrożenia w wystąpieniu ryzyka pożarowego;
 8. prowadzenie ogólnouczelnianej bazy danych o przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej kontrolach technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów, z uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych;
 9. monitorowanie podejmowanych działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości i wykonanie zaleceń pokontrolnych;
 10. składanie kanclerzowi kwartalnych raportów w zakresie: kontroli technicznej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów PW, stwierdzonych nieprawidłowości, bieżących działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości oraz stanu wykonania zaleceń pokontrolnych;
 11. przedstawianie kierownictwu Uczelni, nie rzadziej niż raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego z określeniem kierunków działań i wniosków mających na celu jego poprawę;
 12. prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i doktorantów Uczelni;
 13. współpracę z jednostkami organizacyjnymi Uczelni mającą na celu realizację przedsięwzięć związanych z dostosowaniem obiektów i pomieszczeń Uczelni do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i eliminacji zagrożeń, a w szczególności: 
  1.  w organizowaniu nowych stanowisk pracy w warunkach stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu,
  2. w przekazywaniu do użytkowania budowanych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów albo ich części w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  3. w przygotowaniu Uczelni do wykonywania zadań zakresu obrony cywilnej,
  4. w określaniu warunków ochrony przeciwpożarowej przy wynajmowaniu pomieszczeń,
  5. uczestnictwo w komisjach Uczelnianych tematycznie związanych z ochroną przeciwpożarową,
  6. w przeprowadzaniu próbnych alarmów połączonych z ewakuacją osób przebywających w obiekcie;
 14. w organizowaniu nowych stanowisk pracy w warunkach stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu,
 15. w przekazywaniu do użytkowania budowanych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów albo ich części w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej
 16. w przygotowaniu Uczelni do wykonywania zadań zakresu obrony cywilnej,
 17. w określaniu warunków ochrony przeciwpożarowej przy wynajmowaniu pomieszczeń,
 18. uczestnictwo w komisjach Uczelnianych tematycznie związanych z ochroną przeciwpożarową,
 19. w przeprowadzaniu próbnych alarmów połączonych z ewakuacją osób przebywających w obiekcie
 20. współpracę z właściwymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej, w tym wypracowanie ustaleń w zakresie: 
  1. rozpoznawania zagrożeń (chemicznych, toksycznych, wybuchowych, pożarowych),
  2. stopnia zagrożenia pożarowego,
  3. określenia warunków i środków technicznych ewakuacji,
  4. rozpoznania operacyjnego na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, wpływu pożaru na znajdujące się niebezpieczne materiały i urządzenia, przedstawiania wniosków i informacji dla kierownictwa Uczelni,
  5. uczestnictwa w działaniach awaryjnych (pożary, katastrofy i inne zdarzenia) prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej na terenie Uczelni z jednoczesnym prowadzeniem ustaleń mających na celu stwierdzenie przyczyny zdarzenia i jego skutków;
 21. analizowanie i raportowanie stopnia realizacji decyzji administracyjnych wydanych przez odpowiednią terenowo Komendę Państwowej Straży Pożarnej dotyczących budynków i terenów Politechniki Warszawskiej;
 22. udział w komisjach odbioru zadań inwestycyjno-remontowych i przekazania ich do eksploatacji.

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej podlega kanclerzowi.