Dział ds. Szkoleń

Budynek Oficyny Wydawniczej,
pok. 415-417
ul. Polna 50
00-664 Warszawa
www: www.szkolenia.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 59 57

Symbol: DSK

Kod: 80770000

Dział ds. Szkoleń – DSK – jest jednostką organizacyjną administracji centralnej, właściwą do planowania, przygotowywania i organizowania szkoleń.

Zakres działania Działu ds. Szkoleń obejmuje:

 1. identyfikowanie, we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych PW, potrzeb Uczelni w zakresie szkoleń pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
 2. gromadzenie informacji o możliwościach i organizowanie procesu prowadzenia szkoleń we własnym zakresie i, za zgodą kanclerza, poza Uczelnią; 
 3. gromadzenie informacji o dostępnych, zewnętrznych usługach szkoleniowych i podmiotach świadczących te usługi;
 4. opracowanie uczelnianej oferty szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
 5. opracowywanie półrocznych planów szkoleń obowiązkowych pracowników Uczelni na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych o potrzebach w zakresie rozwoju zawodowego pracowników oraz w oparciu o uczelnianą ofertę szkoleń;
 6. organizowanie szkoleń ujętych w planie oraz szkoleń pozaplanowych prowadzonych w związku ze zmianami w przepisach powszechnych i wewnętrznych;
 7. przygotowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach szkoleń, w tym przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego PW w zakresie zadań Działu;
 8. koordynacja spraw związanych z opracowaniem i udostępnianiem materiałów do samokształcenia pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, doktorantów i studentów;
 9. udzielanie informacji kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie wyboru tematyki szkoleń i podmiotów prowadzących szkolenie;
 10. ocena jakości i skuteczności szkoleń, proponowanie i wdrażanie działań doskonalących;
 11. prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Dział ds. Szkoleń podlega kanclerzowi.