Dział Socjalny

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. A, p. 115

tel. wew.: (22) 234 60 53

Symbol: DSOC

Kod: 80040000

Dział Socjalny – DSoc – jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i realizowania działalności socjalnej w Uczelni.

Zakres działania Działu Socjalnego obejmuje:

 1. realizację zadań wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  1. przygotowywanie wstępnych projektów preliminarzy oraz propozycji podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności,
  2. opracowywanie i przygotowywanie druków właściwych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych,
  3. rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, wstępne sprawdzenie uprawnień do świadczeń oraz ustalenie wysokości dofinansowania,
  4. sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych i przekazywanie do Kwestury w celu ich realizacji,
  5. realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym przygotowywanie umów pożyczek,
  6. ewidencja świadczeń socjalnych,
  7. prowadzenie kartoteki emerytów i rencistów oraz wystawianie i wydawanie legitymacji emeryta,
  8. sprzedaż skierowań do zakładowych obiektów socjalnych,
  9. organizowanie wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,
  10. sporządzanie dla kierownictwa Uczelni oraz organizacji związkowych analiz i sprawozdań z wykonywania preliminarza ZFŚS, oraz zrealizowanych świadczeń socjalnych;
 2. udział w prowadzeniu Klubu Seniora;
 3. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań oraz nadzór nad działalnością zakładowych obiektów socjalnych w Grybowie, Sarbinowie, Ubliku i Wildze;
 4. sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym raportów kasowych, bankowych oraz list płac zakładowych obiektów socjalnych;
 5. uzgadnianie kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakładowych obiektów socjalnych;
 6. wydawanie dla jednostek organizacyjnych, biletów jednorazowych na przejazdy służbowe pracowników;
 7. obsługa posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. merytoryczny udział w przygotowywaniu projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zmian oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu pracy Działu;
 9. udział w pracach zespołów i komisji rektorskich dotyczących spraw socjalnych;

W skład Działu Socjalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne będące zakładowymi obiektami socjalnymi:

 1. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Grybowie;
 2. Ośrodek Wypoczynkowy w Sarbinowie;
 3. Ośrodek Wypoczynkowy w Ubliku;
 4. Ośrodek Wypoczynkowy w Wildze;
 5. Przedszkole PW - jednostka zlikwidowana z dniem 30.06.2022 r. 

Działalność zakładowych obiektów socjalnych finansowana jest z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz może być dofinansowywana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 800 oraz  w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z zachowaniem reguły, że koszty bieżące powinny być równoważone przychodami z ich działalności.

Dział Socjalny podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. ogólnych.