Dział Obsługi Doktorantów

GMACH "PAŁACYK"
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa

tel. wew.: (22) 234 63 30
e-mail: dodSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DOD

Kod: 80940000

Dział Obsługi Doktorantów – DOD - jest jednostką organizacyjną Uczelni właściwą do organizacyjnej obsługi szkół doktorskich i studiów doktoranckich. 

Zakres działania Działu Obsługi Doktorantów obejmuje:

 1. w ramach obsługi szkół doktorskich:
  1. organizacyjne wsparcie procesu rekrutacji,
  2. zarządzanie danymi doktorantów i dokumentacją przebiegu kształcenia,
  3. organizacyjne wsparcie oceny śródokresowej doktorantów,
  4. obsługę spraw finansowych doktorantów (w tym stypendiów, z wyłączeniem procedury składki ZUS),
  5. obsługę spraw socjalnych doktorantów,
  6. koordynację kształcenia doktorantów w zakresie oferty ogólnouczelnianej („warsztat badacza”, oferta Centrum Studiów Zaawansowanych, nauka języków obcych, wykłady gości zagranicznych, warsztaty itp.), szkoleń BHP itp.,
  7. prowadzenie i obsługę strony internetowej szkół doktorskich,
  8. przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie spraw dotyczących doktorantów;
 2. w ramach obsługi studiów doktoranckich:
  1. prowadzenie obsługi administracyjnej studiów doktoranckich,
  2. prowadzenie akt osobowych uczestników studiów doktoranckich oraz zapisu elektronicznego danych potrzebnych do sprawozdawczości,
  3. monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni,
  4. udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni,
  5. określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w lit. c i d,
  6. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących studiów doktoranckich,
  7. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studiów doktoranckich,
  8. prowadzenie obsługi archiwalnej studiów doktoranckich, w tym: - archiwizacja dokumentów, - wydawanie zaświadczeń, - zgromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących studiów doktoranckich,
  9. przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie spraw dotyczących doktorantów - uczestników studiów doktoranckich.

Dział Obsługi Doktorantów podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.