Dział Inwentaryzacji

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

pok. 202, 203, 204, 205, 206

tel. miejski: 22 234 6299, 22 234 6598, 22 234 6501, 22 234 5013, 22 234 1456

Symbol: DZI

Kod: 80370000

Dział Inwentaryzacji – DZI – jest jednostką organizacyjną administracji właściwą do organizowania i realizowania wszelkich czynności związanych z rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uczelni.
 

Zakres działania Działu Inwentaryzacji obejmuje:

 1. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem likwidacji zużytych składników majątkowych Uczelni;
 2. opracowywanie wieloletnich planów inwentaryzacji ciągłej, sporządzanie na ich podstawie rocznych planów i szczegółowych harmonogramów oraz kontrola ich realizacji;
 3. prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu i harmonogramów operatywnych inwentaryzacji ciągłych;
 4. nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych i kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji;
 5. przeprowadzanie instruktażu dla komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych;
 6. gospodarkę formularzami w zakresie objętym pracą Działu;
 7. kontrolowanie właściwego przygotowania jednostek przed rozpoczęciem inwentaryzacji;
 8. ustalanie z Działem Ewidencji Majątku stanu księgowego rzeczowych składników majątku inwentaryzowanej jednostki oraz zabezpieczenie jej ksiągi kartotek na czas trwania spisu;
 9. przeprowadzanie wyrywkowych kontroli prac poszczególnych komisji i zespołów spisowych, w czasie trwania inwentaryzacji pod względem prawidłowośi kompletności spisu;
 10. udzielanie czynnej pomocy i nadzorowanie postępowania wyjaśniająw przedmiocie stawiania prawidłowych wniosków dotyczących ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych;
 11. przekazywanie pełnej dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji lub likwidacji rzeczowych składników majątku Uczelni do zatwierdzeniai kanclerzowi PW;
 12. przekazywanie zatwierdzonej przez kanclerza dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji lub likwidacji do Działu Ewidencji Majątku i do zainteresowanej jednostki PW;
 13. przeprowadzanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania;
 14. organizowanie posiedzeń i kancelaryjna obsługa prac Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dział Inwentaryzacji podlega kanclerzowi.