Dział Ekonomiczny

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20,
kl. A-B, p. 424

tel. wew.: (22) 234 65 63
e-mail: ekonom.deSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DE

Kod: 80050000

Dział Ekonomiczny – DE – jest jednostką organizacyjną właściwą do wykonywania prac w zakresie procesu planowania i budżetowania, analiz ekonomicznych i rozliczeń oraz sprawozdawczości.
 

Zakres działania Działu Ekonomicznego obejmuje:

 1. przygotowanie projektu prowizorium budżetowego, założeń do budżetu oraz budżetu Uczelni;
 2. przygotowanie projektu planu rzeczowo finansowego PW oraz projekcji planu wieloletniego PW dla MEiN;
 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo finansowego i budżetu PW;
 4. koordynację prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, weryfikację projektów planów oraz przygotowanie propozycji zatwierdzenia planów pozytywnie zweryfikowanych;
 5. kontrolę realizacji planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 6. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji finansowych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządzania Uczelnią;
 7. sporządzanie bądź koordynację sprawozdań dla organów Uczelni oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych, w tym zwłaszcza MEiN i GUS;
 8. sporządzanie obliczeń symulacyjnych dotyczących algorytmu dzielącego dotację MEiN na działalność dydaktyczną, koordynacja prac w zakresie kompletowania niezbędnych danych do algorytmu na potrzeby MEiN i Uczelni oraz podział dotacji na działalność dydaktyczną wg formuły algorytmicznej uchwalonej przez Senat;
 9. rozliczanie zleceń międzywydziałowych w działalności dydaktycznej;
 10. rozliczenia miesięczne i ewentualnie na życzenie wszystkich działalności i funduszy oraz środków wydzielonych na realizację określonych zadań zwanych umownie funduszami w podziale na jednostki organizacyjne bądź w innym układzie;
 11. rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków w rezerwie Rektora, przekazanych do dyspozycji prorektorów, dotacji celowej w dydaktyce, środków na promocję uczelni, realizację zadań w ramach Centralnego Funduszu Pracowniczego, ponadstandardowe usługi medyczne, Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni;
 12. rozliczanie środków na remonty finansowane centralnie w podziale na jednostki organizacyjne;
 13. rozliczanie środków na inwestycje w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne, w tym rozliczanie wyniku finansowego działalności umownej oraz projektów celowych w podziale na jednostki organizacyjne, rozliczanie odpisów amortyzacyjnych w podziale na jednostki organizacyjne;
 14. rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Rektora (odpisy amortyzacyjne, zysk);
 15. współudział w opracowaniu zasad i przeprowadzaniu podwyżki lub waloryzacji wynagrodzeń, w tym zwłaszcza sporządzanie obliczeń symulacyjnych, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów oraz arkuszy rozliczeniowych, rozliczanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń, naliczanie środków na podwyżki w podziale na jednostki organizacyjne, przygotowanie projektów pism w sprawie przekazania środków;
 16. obsługę procesu premiowania pracowników, w tym zwłaszcza przygotowanie projektów pism odnośnie wysokości wskaźników premiowych, weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków premiowych, comiesięczne rozliczanie premii w podziale na jednostki organizacyjne;
 17. naliczanie środków na nagrody specjalne dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawie wypłacania nagród, weryfikacja wnioskowanych nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przygotowanie projektów decyzji dotyczących nagród wypłacanych z rezerwy Rektora oraz rozliczanie środków na nagrody;
 18. weryfikację wykazów innych niestałych składników wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym, w tym zwłaszcza wynagrodzenia zwiększonego na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzeń dla opiekunów praktyk studenckich, wynagrodzeń za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;
 19. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej i finansowej;
 20. współpracę z Senacką Komisją ds. Mienia i Finansów, przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;
 21. uczestnictwo w innych komisjach lub zespołach zgodnie z decyzją Władz Uczelni;
 22. sporządzanie sprawozdań z działalności spółek kapitałowych z udziałem PW.

Dział Ekonomiczny podlega kanclerzowi.