Dział Ekonomiczny

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa 
kl. A-B, p. 421, 424, 426

tel. wew.: (22) 234 63 91
e-mail: ekonom.deSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DE

Kod: 80050000

Dział Ekonomiczny – DE – jest jednostką organizacyjną właściwą do wykonywania prac w zakresie procesu planowania i budżetowania, analiz ekonomicznych i rozliczeń oraz sprawozdawczości.
 

Zakres działania Działu Ekonomicznego obejmuje:

 1. przygotowanie projektu prowizorium budżetowego oraz budżetu Uczelni;
 2. przygotowanie projektu planu rzeczowo finansowego PW oraz projekcji planu wieloletniego PW dla MEiN;
 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo finansowego, wykorzystania subwencji ministerialnej i budżetu PW oraz sprawozdań Rektora w części dotyczącej zadań DE;
 4. koordynację prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, weryfikację projektów planów oraz przygotowanie propozycji zatwierdzenia planów pozytywnie zweryfikowanych;
 5. kontrolę realizacji planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 6. współpracę z Radą Uczelni oraz Senacką Komisją ds. Mienia i Finansów, przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady i Komisji;
 7. uczestnictwo w innych komisjach lub zespołach zgodnie z decyzją władz Uczelni;
 8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji finansowych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządzania Uczelnią;
 9. sporządzanie i koordynację sprawozdań dla organów Uczelni oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych, w tym zwłaszcza MEiN (Rb-70) i GUS (PNT-01, Z-03, Z-06);
 10. wprowadzanie do systemu POL-on planu i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PW; sprawozdania z wykorzystania subwencji ministerialnej, danych finansowych dotyczących nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy;
 11. sporządzanie obliczeń symulacyjnych dotyczących algorytmu dzielącego  subwencje MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, koordynacja prac w zakresie kompletowania niezbędnych danych do algorytmu na potrzeby MEiN i Uczelni oraz podział subwencji wg formuły algorytmicznej określonej w zarządzeniu Rektora;
 12. rozliczanie zleceń międzywydziałowych w działalności dydaktycznej zgodnie z zarządzeniem Rektora;
 13. rozliczenia miesięczne i na życzenie wszystkich działalności i funduszy oraz środków wydzielonych na realizację określonych zadań zwanych umownie funduszami w podziale na jednostki organizacyjne bądź w innym układzie;
 14. rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków w rezerwie Rektora, przekazanych do dyspozycji prorektorów, środków celowych na zadania w dydaktyce i badaniach, środków na promocję uczelni, ponadstandardowe usługi medyczne;
 15. rozliczanie środków na remonty finansowane centralnie w podziale na jednostki organizacyjne;
 16. rozliczanie środków na inwestycje w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne, bieżąca kontrola środków inwestycyjnych będących w dyspozycji Rektora i Kanclerza,
 17. rozliczanie odpisów amortyzacyjnych przeznaczonych na odtworzenie majątku trwałego w podziale na jednostki organizacyjne;rozliczanie wyniku finansowego z działalności badawczej  umownej oraz z patentów i licencji w podziale na jednostki organizacyjne,
 18. współudział w opracowaniu zasad i przeprowadzaniu podwyżki lub waloryzacji wynagrodzeń, w tym zwłaszcza sporządzanie obliczeń symulacyjnych, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów oraz arkuszy rozliczeniowych, rozliczanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń, naliczanie środków na podwyżki w podziale na jednostki organizacyjne, przygotowanie projektów pism w sprawie przekazania środków;
 19. obsługę procesu premiowania pracowników w zakresie przygotowania decyzji o wysokości wskaźników premiowych;
 20. naliczanie środków na nagrody specjalne dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawie wypłacania nagród, weryfikacja wnioskowanych nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przygotowanie projektów decyzji dotyczących nagród wypłacanych z rezerwy Rektora oraz rozliczanie środków na nagrody;
 21. przygotowanie wniosków o dodatki organizacyjno-motywacyjne na polecenie Rektora lub Kanclerza;
 22. opiniowanie pod względem finansowym wniosków kadrowych, w tym dotyczących nawiązania stosunku pracy, podwyższenia wynagrodzenia oraz nagradzania pracowników;
 23. weryfikację pod względem formalnym i rachunkowym wykazów wynagrodzeń dla opiekunów praktyk studenckich, wynagrodzeń za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;
 24. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej i finansowej;
 25. sporządzanie sprawozdań z działalności spółek kapitałowych z udziałem PW;
 26. administrowanie modułem CO w zakresie planowania i budżetowania.

Dział Ekonomiczny podlega kanclerzowi.