Biuro Komunikacji i Promocji

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, 
00-644 Warszawa
pok. 601-604

tel. miejski: (22) 234 1462, (22) 234 5111, (22) 234 5733, (22) 7181
tel. wew.: 1462, 5111, 5733, 7181
e-mail: promocjaSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: https://www.promocja.pw.edu.pl/

Symbol: BKP

Kod: 18210000

Biuro Komunikacji i Promocji - BKP - jest jednostką organizacyjną właściwą do kreowania wizerunku Politechniki Warszawskiej i jej marki poprzez podejmowanie bezpośrednich działań komunikacyjnych i promocyjnych Uczelni we współpracy z jednostkami organizacyjnymi PW oraz samorządem studenckim i radą doktorantów.

Zakres działania Biura Komunikacji i Promocji obejmuje:

 1. przygotowanie i wdrożenie strategii zarządzania marką Politechniki Warszawskiej;
 2. monitoring zdarzeń mających wpływ na wizerunek i markę Politechniki Warszawskiej i podejmowanie odpowiednich działań;
 3. przygotowanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządem studenckim i radą doktorantów Politechniki Warszawskiej, propozycji identyfikacji wizualnej Uczelni, wdrożenie przyjętych rozwiązań oraz nadzór nad wykorzystaniem i prawidłowością stosowania;
 4. opiniowanie i prowadzenie spraw związanych z patronatem PW;
 5. przygotowanie, wdrożenie i aktualizację Planu Komunikacji Kryzysowej (PKK) Politechniki Warszawskiej;
 6. zarządzanie kanałami informacyjnymi;
 7. współpracę z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej w ich działaniach komunikacyjnych i promocyjnych poprzez:
  1. udostępnienie kanałów informacyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem działań komunikacyjnych i promocyjnych,
  2. wsparcie organizacyjne przy organizacji działań promujących działalność jednostek organizacyjnych i samorządu studenckiego i rady doktorantów,
  3. współpracę merytoryczną przy przygotowaniu komunikatów, materiałów informacyjnych i materiałów promocyjnych,
  4. koordynację na poziomie ogólnouczelnianym planowanych działań komunikacyjnych i promocyjnych jednostek organizacyjnych;
 8. kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni poprzez systemową współpracę z mediami, a w szczególności poprzez aktywne działania rzecznika prasowego;
 9. przygotowanie, we współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, narzędzi informatycznych niezbędnych dla prowadzenia sprawnej i efektywnej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji Politechniki Warszawskiej;
 10. prowadzenie działań komunikacyjnych w Internecie poprzez:
  1. prowadzenie strony internetowej PW,
  2. prowadzenie profili ogólnouczelnianych w mediach społecznościowych;
  3. koordynację i nadzór nad serwisami internetowymi jednostek organizacyjnych PW w zakresie zachowania spójności przekazu wizerunkowego Politechniki Warszawskiej;
 11. prowadzenie działań komunikacyjnych w Intranecie Politechniki Warszawskiej, w tym:
  1. prowadzenie wewnętrznego serwisu informacyjnego Politechniki Warszawskiej,
  2. planowanie i realizacja mailingu we współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej;
 12. zarządzanie pozostałymi kanałami komunikacyjnymi, takimi jak tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, nośniki tradycyjne i elektroniczne;
 13. obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z udziałem członków kierownictwa i organów Politechniki Warszawskiej oraz wydarzeń ogólnouczelnianych;
 14. przygotowanie i wdrożenie propozycji linii graficznych dla materiałów promocyjnych Politechniki Warszawskiej wykorzystywanych w promocji na poziomie ogólnouczelnianym oraz wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej przy projektowaniu ich materiałów promocyjnych oraz nadzór nad prawidłowością używania znaków graficznych i sposobem ich wykorzystywania;
 15. planowanie i realizację działań promujących Politechnikę Warszawską, w tym:
  1. wydarzeń ogólnouczelnianych o charakterze wizerunkowym i promocyjnym, takich jak np.: Święto Politechniki Warszawskiej, inauguracja roku akademickiego, dni otwarte Politechniki Warszawskiej, spotkania i konferencje z udziałem członków kierownictwa i organów Politechniki Warszawskiej, akcje społeczne i edukacyjne,
  2. opracowywanie, redagowanie i dystrybucję ogólnouczelnianych materiałów informacyjnych i promocyjnych, a w szczególności wydawnictw, materiałów graficznych, filmów oraz innych materiałów audiowizualnych, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych oraz nadzór nad prawidłowością stosowania identyfikacji wizualnej Politechniki Warszawskiej w materiałach informacyjnych i promocyjnych jednostek organizacyjnych oraz w zakresie zachowania spójności przekazu wizerunkowego Politechniki Warszawskiej i marki Uczelni;
 16. współpracę z Oficyną Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w zakresie przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych pozostających w zakresie działania Oficyny;
 17. prowadzenie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej;
 18. współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi przy planowaniu i realizacji badań społecznych dotyczących wizerunku i marki Politechniki Warszawskiej.

W skład Biura Komunikacji i Promocji wchodzą następujące komórki organizacyjne: Sekcja Komunikacji i Sekcja Promocji.

Biuro Komunikacji i Promocji podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawują: prorektor ds. studenckich i prorektor ds. studiów, zgodnie z kompetencjami.