Dział Ewidencji Studentów – Sekretariat Szkoły

Gmach Główny 

00-661 Warszawa 
Pl. Politechniki 1
pok.114 

tel. wew.: (22) 234 7381
e-mail: desSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DES

Kod: 82150000

Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły – DES – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi studentów, absolwentów oraz byłych studentów Politechniki Warszawskiej.
 

Zakres działania Działu Ewidencji Studentów obejmuje:

  1. ewidencjonowanie i archiwizowanie akt będących podstawą do nadania numeru albumu dla studentów wszystkich rodzajów studiów;
  2. sporządzanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów  oraz ich duplikatów;
  3. wydruk i wydawanie suplementów  oraz ich duplikatów;
  4. sporządzanie i wydawanie odpisów dyplomu w pięciu językach kongresowych;
  5. prowadzenie spraw związanych z przeniesieniami studentów na inne uczelnie i z innych uczelni;
  6. prowadzenie spraw związanych ze wznowieniami i przeniesieniami wewnętrznymi;
  7. współpraca z pracownikami dziekanatów w zakresie dokumentów przebiegu studiów;
  8. wydawanie zaświadczeń byłym studentom i absolwentom;
  9. prowadzenie obowiązującej ewidencji rozliczeń druków ścisłego zarachowania.

Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.