Dział Zamówień Publicznych

Gmach Biurowy
00-668 Warszawa 
ul. Noakowskiego 18/20
p. I, kl. A, pok. 204

tel. wew.: 6341
fax: 22 234 62 17

Symbol: DZP

Kod: 84090000

 1. Dział Zamówień Publicznych – DZP – jest jednostką organizacyjną właściwą do realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez kanclerza. 
    
 2. Zakres działania Działu Zamówień Publicznych obejmuje: 
  1. przygotowanie we współpracy z wnioskodawcą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez kanclerza; 
  2. obsługę organizacyjną i administracyjną spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych: 
   1. prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych - gdy udzielającym zamówienia publicznego w imieniu Politechniki Warszawskiej jest kanclerz lub Rektor, 
   2. współpraca z pełnomocnikami ds. zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni, 
   3. uczestnictwoza zgodą kanclerza, w pracach komisji przetargowych powoływanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, 
   4. po zakończonym postępowaniu przetargowym, przekazywanie do Działu Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów w celu realizacji zadania, 
   5. czuwanie nad wnoszeniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawach zamówień publicznych, 
   6. archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
  3. współpracę z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy zamówień publicznych w zakresie aktualizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 
  4. monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych i przygotowywanie informacji w tym zakresie dla kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni; 
  5. współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pracy Działu; 
  6. realizację zamówień publicznych na dostawy i usługi spoza polskiego obszaru celnego, w tym obsługę procedur celnych, logistycznych i spedycyjnych – na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki, skierowany do kanclerza; 
  7. przygotowanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych i sprawozdań z zakresu obrotu towarami z  państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT). 
     
 3. Dział Zamówień Publicznych podlega kanclerzowi.