Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Gmach CZIiTT,
ul. Rektorska 4, pok. 4.09
Gmach Biurowy,

ul. Noakowskiego 18/20, kl. C,
00-668 Warszawa

tel. miejski: 22 234 65 68
tel. wew.: 6568
fax: 22 234 63 90

Symbol: DOINO

Kod: 18700000

 1. Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych – jest jednostką organizacyjną właściwą do zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej oraz do planowania i koordynowania przedsięwzięć operacyjnych i rzeczowych realizowanych w Politechnice Warszawskiej w celu zapewnienia funkcjonowania Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz ochrony stanu osobowego i mienia w razie zagrożenia klęskami żywiołowymi i katastrofami.
    
 2. Zakres działania Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych obejmuje:
  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
  2. właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja materiałów niejawnych;
  3. zapewnienie właściwego obiegu materiałów niejawnych;
  4. kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych;
  5. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  6. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających dla pracowników Politechniki Warszawskiej;
  8. prowadzenie współpracy ze Służbami Ochrony Państwa ABW lub SKW w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony informacji niejawnych;
  10. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony informacji niejawnych;
  11. ustalanie zasad funkcjonowania PW w czasie wojny lub innego zagrożenia;
  12. opracowywanie planów w zakresie obronności;
  13. nadzór nad tworzeniem i realizacją, w poszczególnych jednostkach, planów dotyczących działania w okresie podwyższonego ryzyka;
  14. popularyzowanie zasad postępowania w razie zaistnienia zagrożeń.
     
 3. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych są:
  1. Kancelaria Tajna odpowiedzialna za zgodne z obowiązującymi przepisami, przechowywanie oraz właściwy obieg dokumentów zawierających informacje niejawne, do której zakresu zadań należy:
   1. przechowywanie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
   2. przyjmowanie, rejestrowanie, doręczanie, ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentów niejawnych,
   3. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w PW,
   4. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, wg wykazu ustalonego przez Pełnomocnika z upoważnienia Rektora,
   5. egzekwowanie zwrotu do Kancelarii Tajnej dokumentów zawierających informacje niejawne od osób, które nie mają możliwości właściwego ich przechowywania i zabezpieczenia,
   6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne udostępnione upoważnionym pracownikom,
   7. szczegółową organizację pracy Kancelarii Tajnej określają odrębne przepisy;
  2. Sekcja ds. Obronnych, do której zakresu zadań należy:
   1. opracowywanie rocznych planów zamierzeń i harmonogramów ich realizacji stosownie do ustaleń Biura Dyrektora Generalnego MNiSzW oraz potrzeb i możliwości Uczelni,
   2. inicjowanie oraz organizowanie przygotowania oraz współudział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów i planów zabezpieczających realizację zadań w zakresie obronności w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej,
   3. ustalanie zasad i opracowywanie załączników do planu operacyjnego funkcjonowania Politechniki Warszawskiej i ich bieżącej aktualizacji przez jednostki organizacyjne Uczelni,
   4. udzielanie fachowej pomocy jednostkom organizacyjnym w zakresie planowania i realizacji zadań dotyczących okresu podwyższonej i pełnej gotowości obronnej,
   5. okresowe kontrolowanie pod kątem aktualności i zgodności z przepisami opracowywanych dokumentów planu operacyjnego Uczelni,
   6. opracowywanie dokumentów dotyczących organizacji, wyposażenia i szkolenia wyznaczonych pracowników uczelni niezbędnych do skutecznego działania w razie zaistniałych awarii, katastrof oraz innych zagrożeń albo wojny,
   7. współudział w opracowaniu wybranych dokumentów jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie osiągania pełnej gotowości do podjęcia działalności podstawowej właściwej dla okresu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
   8. kontrolowanie i ewidencja terminowej realizacji planów operacyjno-obronnych w jednostkach organizacyjnych oraz przedstawianie Rektorowi wniosków i propozycji w tym zakresie,
   9. organizowanie współdziałania z Biurem Dyrektora Generalnego MNiSzW,
   10. bieżące aktualizowanie dokumentacji planowania obronnego ewidencji osobowej, technicznej i materiałowej,
   11. ewidencja świadczeń rzeczowych Uczelni dla sił zbrojnych,
   12. współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie:
    • świadczeń osobowych (powiadamianie WKU o przyjęciu i zwolnieniu z pracy i reklamowaniu osób niezbędnych dla potrzeb Uczelni),
    • świadczeń rzeczowych dla Sił Zbrojnych (sprzęt, urządzenia, środki transportu, obiekty),
   13. prowadzenie wśród pracowników i studentów działalności w zakresie informowania  o podstawowych zasadach postępowania w razie zaistnienia zagrożeń,
   14. przygotowywanie projektów zarządzeń i wykonywanie innych zadań z zakresu obronności,
   15. prowadzenie ewidencji pracowników PW podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
      
 4. Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
    
 5. Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych podlega Rektorowi.