Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, 
pok. 4.09

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20, 
00-668 Warszawa
kl. C

tel. miejski: (22) 234 65 68
tel. wew.: 6568

Symbol: DOINO

Kod: 18700000

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych –DOINO-  jest jednostką organizacyjną właściwą do zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej oraz do planowania i koordynowania przedsięwzięć operacyjnych i rzeczowych realizowanych w Politechnice Warszawskiej w celu zapewnienia funkcjonowania Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz ochrony stanu osobowego i mienia w razie zagrożenia klęskami żywiołowymi i katastrofami.
  

Zakres działania Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych obejmuje:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
 2. właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja materiałów niejawnych;
 3. zapewnienie właściwego obiegu materiałów niejawnych;
 4. kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych;
 5. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 6. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających dla pracowników Politechniki Warszawskiej;
 8. prowadzenie współpracy ze Służbami Ochrony Państwa ABW lub SKW w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony informacji niejawnych;
 10. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 11. ustalanie zasad funkcjonowania PW w czasie wojny lub innego zagrożenia;
 12. opracowywanie planów w zakresie obronności;
 13. nadzór nad tworzeniem i realizacją, w poszczególnych jednostkach, planów dotyczących działania w okresie podwyższonego ryzyka;
 14. popularyzowanie zasad postępowania w razie zaistnienia zagrożeń.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych są:

Kancelaria Tajna odpowiedzialna za zgodne z obowiązującymi przepisami, przechowywanie oraz właściwy obieg dokumentów zawierających informacje niejawne, do której zakresu zadań należy:

  1. przechowywanie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  2. przyjmowanie, rejestrowanie, doręczanie, ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentów niejawnych,
  3. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w PW,
  4. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, wg wykazu ustalonego przez Pełnomocnika z upoważnienia Rektora,
  5. egzekwowanie zwrotu do Kancelarii Tajnej dokumentów zawierających informacje niejawne od osób, które nie mają możliwości właściwego ich przechowywania i zabezpieczenia,
  6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne udostępnione upoważnionym pracownikom,
  7. szczegółową organizację pracy Kancelarii Tajnej określają odrębne przepisy;

Sekcja ds. Obronnych, do której zakresu zadań należy:

  1. opracowywanie rocznych planów zamierzeń i harmonogramów ich realizacji stosownie do ustaleń Biura Dyrektora Generalnego MNiSzW oraz potrzeb i możliwości Uczelni,
  2. inicjowanie oraz organizowanie przygotowania oraz współudział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów i planów zabezpieczających realizację zadań w zakresie obronności w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  3. ustalanie zasad i opracowywanie załączników do planu operacyjnego funkcjonowania Politechniki Warszawskiej i ich bieżącej aktualizacji przez jednostki organizacyjne Uczelni,
  4. udzielanie fachowej pomocy jednostkom organizacyjnym w zakresie planowania i realizacji zadań dotyczących okresu podwyższonej i pełnej gotowości obronnej,
  5. okresowe kontrolowanie pod kątem aktualności i zgodności z przepisami opracowywanych dokumentów planu operacyjnego Uczelni,
  6. opracowywanie dokumentów dotyczących organizacji, wyposażenia i szkolenia wyznaczonych pracowników uczelni niezbędnych do skutecznego działania w razie zaistniałych awarii, katastrof oraz innych zagrożeń albo wojny,
  7. współudział w opracowaniu wybranych dokumentów jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie osiągania pełnej gotowości do podjęcia działalności podstawowej właściwej dla okresu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  8. kontrolowanie i ewidencja terminowej realizacji planów operacyjno-obronnych w jednostkach organizacyjnych oraz przedstawianie Rektorowi wniosków i propozycji w tym zakresie,
  9. organizowanie współdziałania z Biurem Dyrektora Generalnego MNiSzW,
  10. bieżące aktualizowanie dokumentacji planowania obronnego ewidencji osobowej, technicznej i materiałowej,
  11. ewidencja świadczeń rzeczowych Uczelni dla sił zbrojnych,
  12. współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie:
   1. świadczeń osobowych (powiadamianie WKU o przyjęciu i zwolnieniu z pracy i reklamowaniu osób niezbędnych dla potrzeb Uczelni),
   2. świadczeń rzeczowych dla Sił Zbrojnych (sprzęt, urządzenia, środki transportu, obiekty),
  13. prowadzenie wśród pracowników i studentów działalności w zakresie informowania  o podstawowych zasadach postępowania w razie zaistnienia zagrożeń,
  14. przygotowywanie projektów zarządzeń i wykonywanie innych zadań z zakresu obronności,
  15. prowadzenie ewidencji pracowników PW podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych podlega Rektorowi.